1371/2014. NVB határozat - H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1371/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság H. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Baja Marketing Kft. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy az általa működtetett Baja város honlapján, a www.baja.hu megnevezésű sajtótermékben a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet állító Sikeres Bajáért Egyesület jelölő szervezet részére nem biztosított megjelenési lehetőséget.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.
A Nemzeti Választási Bizottság kötelezi továbbá a jogsértőt, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a www.baja.hu sajtótermék Hírek/Közélet oldalán tegye közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság a médiatartalom-szolgáltatót 3.806.250 Ft (azaz hárommillió-nyolcszázhatezer-kettőszázötven forint) bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
A beadványozó 2014. szeptember 29-én 15 óra 20 perckor kifogást nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). Kifogásában előadta, hogy a Baja város honlapját üzemeltető Baja Marketing Kft. megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy nem biztosít megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület számára a www.baja.hu oldalon, valamint, hogy a TVB 53/2014. (IX. 20.) számú határozatában foglalt kötelezést nem, illetve csak részlegesen hajtotta végre. Álláspontja szerint a jogsértő szándékos és ismétlődő cselekedete miatt, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása alapelv is sérült. A beadványozó kérte továbbá a választási kampány szabályainak megsértése miatt a maximális mértékű bírság kiszabását.
Kifogásának alapja az volt, hogy a TVB 53/2014. (IX. 20.) számú határozatában megállapította, hogy a Baja Marketing Kft., mely a www.baja.hu internetes sajtótermék kiadója, megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket azzal, hogy a Sikeres Bajáért Egyesület számára 2014. augusztus 28. és szeptember 11. között semmilyen formában nem biztosított megjelenési lehetőséget a hivatkozott sajtótermékben. A TVB a jogsértés megállapításán túl kötelezte a jogsértőt határozata rendelkező részének közzétételére a www.baja.hu internetes sajtótermék Hírek cím alatt, a Közélet rovat cikkei között.
A kifogástevő beadványában előadta, hogy a Baja Marketing Kft. a TVB határozat rendelkező részének közzétételére vonatkozó kötelezettségének formálisan tett csak eleget, azonban nem a Ve. 152. § (1) bekezdés a) pontja által meghatározott módon. Megítélése szerint mivel a honlapon található jogsértő közlés: „Fidesz: bemutatkoztak a jelöltek” cikk két héten át volt vezető hír, ezért a hivatkozott szakasz rendelkezésének megtartása akkor valósult volna meg, ha a TVB határozata „TVB: megállapították a Baja Marketing jogsértését” című cikkel került volna közzétételre a vezető hírek között szintén két hetes időtartamban.
Beadványában rögzítette továbbá, hogy a Baja Marketing Kft. a TVB határozata ellenére, az esélyegyenlőséget sértő magatartással továbbra sem hagyott fel.
A beadványozó előadta, hogy a Baja Marketing Kft. a TVB döntését követően a Közélet rovatban egy olyan hírt tett közzé, melynek felvezetőjében kizárólag csak a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltjei szerepelnek, csak a hírre kattintva lehet megismerni, hogy abban három jelölő szervezet jelöltjeinek felsorolása található. Mindezt annak ellenére tette, hogy 2014. szeptember 22-i levelében a Sikeres Bajáért Egyesület kérte ennek korrigálását oly módon, hogy a lead-ben ne jelenjen meg egyetlen jelölő szervezet neve sem.
A kifogástevő beadványában előadta továbbá, hogy a TVB jogsértést megállapító döntése és a Sikeres Bajáért Egyesület 2014. szeptember 17-én és 22-én megküldött és kifogásához is csatolt, írásbeli kérései ellenére a Baja Marketing Kft. a www.baja.hu oldalon továbbra sem biztosít megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület számára. A kifogástevő rögzítette, hogy kifogása benyújtásának időpontjáig összesen háromszor kérték a megjelenési lehetőség biztosítását. Előadta továbbá azt is, hogy a Sikeres Bajáért Egyesület írásbeli megkeresésére a Baja Marketing Kft. választ sem adott. Mindezek miatt álláspontja szerint súlyosan és tartósan sérül a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv.
A kifogástevő kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől és maximális mértékű bírság kiszabását.
 
A TVB elnöke 2014. szeptember 30-án a Ve. 151. § (1) bekezdése és a 213. §-a alapján a kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz elbírálásra áttette.
 
II.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a Baja Marketing Kft. médiatartalom-szolgáltató tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései is irányadóak.
 
Az Mttv. 203. § 41. és 42. pontja szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása a médiaszolgáltató szabad döntésén alapul, a médiaszolgáltató az, aki szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti.
 
A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében rögzített jogi okfejtés és a Nemzeti Választási Bizottság által következetesen alkalmazott joggyakorlat szerint a választási eljárásban a kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. A külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét. A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény vagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a www.baja.hu sajtótermék Baja Város hivatalos honlapja, annak üzemeltetője a Baja Marketing Kft., mely az önkormányzat száz százalékos tulajdonában áll, vagyis a honlap üzemeltetőjének tulajdonosa a települési önkormányzat, egyben a helyi közhatalmat testesíti meg.
 
A kifogással érintett honlapon a Baja Marketing Kft. a kifogástevő többszöri írásbeli kérelme ellenére sem biztosított lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület jelöltjeinek bemutatkozására, ezzel szemben egy másik jelölő szervezet jelöltjei bemutatásával kapcsolatos cikk 2014. augusztus 28-a óta közzétételre került. Az a tény, hogy a Baja Marketing Kft. kizárólag egy jelölő szervezet számára biztosított megjelenési lehetőséget honlapján, míg egy másik jelölő szervezet számára, annak többszörös kérése ellenére sem, valamint, hogy ezekre a megkeresésekre választást sem adott, megállapítható, hogy a Baja Marketing Kft. diszkriminatív módon, az esélyegyenlőség elvét megsértve járt el.
 
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között választási alapelvnek való megfelelést nem biztosítja a Kft. azon tevékenysége, hogy a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltet állító jelölő szervezetek jelöltjeit felsoroló írást tett közzé.
A hivatkozott alapelv érvényre juttatása ugyanis azt jelenti, hogy a sajtótermék a megjelenés lehetőségét valamennyi, a választási eljárásban részt vevő jelölt és jelölő szervezet számára azonos feltételekkel biztosítja.
 
Azzal, hogy a Baja Marketing Kft. a kifogással érintett honlapon egy jelölő szervezet számára lehetőséget biztosított annak jelöltjei bemutatására, ezáltal a honlapon keresztül a választók megszólítására, a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom megjelenítésére, az esélyegyenlőség követelményéből fakadóan ezt a többi jelölő szervezet számára is azonos feltételek mentén biztosítania kell.
 
Tekintettel arra, hogy ennek a Baja Marketing Kft. a www.baja.hu oldalon, mely Baja Város hivatalos honlapja, nem tett eleget, ez a folyamatos, szándékos nemtevőleges magatartás alkalmas volt arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és jelöltek egyenlő esélyét a választói akarat kialakításában, formálásában.
 
A Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.
Az elv tartalmi jellemzői kapcsán tekintettel a Kúria fent hivatkozott végzésére a Bizottság kiemeli, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás a joggal való visszaélés törvényi tilalmát rögzítő polgári jogi szabályozásból kiindulva az egész jogrendszert, így a Ve. szabályait is átható követelmény: a jogintézményekkel azok címzettjei csak célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek. Csak az a joggyakorlás élvez törvényi védelmet és elismerést, amelyben a jogosultság formális előírásain túl annak valódi tartalma is felismerhető. Ezért a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme több a jogsértés megállapíthatóságánál: abban felismerhetően meg kell nyilvánulnia annak a szándéknak, amely a formális jogkövetés égisze alatt a jogintézményben rejlő tartalom kihasználására irányul.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az, hogy a Baja Marketing Kft. egy jelen kifogással azonos tárgyú ügyben született jogerős, az esélyegyenlőség sérelmét megállapító TVB döntés ellenére sem biztosított megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület számára a www.baja.hu oldalon, tevékenysége túlmutat a jogsértés megvalósításán, az abban megvalósuló nyilvánvaló szándékosság egyértelműen sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét is.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Baja Marketing Kft. fentiekben rögzített tevékenysége sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket.
 
A Ve. 152. § (2) és (3) bekezdése szerint a választási bizottság a jogsértés megállapításán túl bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2014. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 101 500 forint.
 
A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügyben figyelemmel volt arra, hogy egy, a helyi közhatalmat megtestesítő települési önkormányzat tulajdonában álló sajtótermék vonatkozásában valósult meg a jogsértés. A jogsértés egy folyamatosan fennálló, szándékos, nemtevőleges magatartás által következett be, annak ellenére, hogy azt egy alkalommal már a TVB is megállapította. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint indokolt bírság kiszabása.
 
A Bizottság az eset összes körülményét és a jogsértés szándékosságát mérlegelve, a bírság összegét a kiszabható maximális 5.075.000 forintra is figyelemmel, annak 75%-ában, vagyis a kötelező legkisebb munkabér havi összegének harminchét és félszeres összegében, 3.806.250 Ft-ban állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás azon részét, mely a TVB 53/2014. (IX. 20.) számú határozatának a Ve. 152. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megsértésével való közzétételére vonatkozott, elutasítja. A Bizottság megállapítja, hogy a Baja Marketing Kft. a TVB 53/2014. (IX. 20.) számú határozata közzétételére vonatkozó kötelezettségének az abban foglaltak szerint tett eleget. A Bizottság rámutat arra, hogy sem a TVB határozata nem rögzíti, sem a jelen határozat szerinti jogsértés nem abban valósult meg, hogy a www.baja.hu oldalon közzétételre került a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltjeit bemutató írás, hanem abban, hogy ezt a lehetőséget a médiatartalom-szolgáltató más jelölő szervezet, így a Sikeres Bajáért Egyesület számára, kifejezett kérése ellenére nem biztosította.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Közélet rovatban közzétett Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati választások 2014. című cikk szintén nem sérti a választási jogszabályokat, illetve a választási eljárási alapelveket, az ugyanis kimerítően és tárgyilagosan, az esélyegyenlőséget biztosító módon tartalmazza a Baján jelöltet állító jelölő szervezetek és jelöltjeik felsorolását.
Mindezek alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt alapelv és a 152. § (1) bekezdés a) pontjának sérelmét a Bizottság nem találta megalapozottnak, ezért a kifogást e tekintetben elutasítja. A Bizottság rögzíti, hogy a választás tisztaságának megóvása alapelv sérelme akkor lett volna megállapítható, ha a Baja Marketing Kft. a TVB határozata közzétételére vonatkozó kötelezettségének nem tett volna eleget.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 151. § (1) bekezdése egyértelműen rögzíti azt, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a média kampányban való részvételét érintő kifogás elbírálása kapcsán első fokon mely választási bizottságnak keletkezik hatásköre és illetékessége, azt ugyanis a médiatartalom-szolgáltató székhelye alapján kell megállapítani. Jelen ügyben a kifogással érintett sajtótermék a www.baja.hu hírportál esetében a médiatartalom-szolgáltató a Baja Marketing Kft., melynek székhelye Baján található. Mindezek alapján a TVB elnöke nem helytállóan alkalmazta a Ve. fent hivatkozott rendelkezését és ebből kifolyólag, téves jogértelmezése alapján a 213. §-ában foglalt jogkörével sem megfelelően élt és járt el. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy elengedhetetlen követelmény a választási szervekkel szemben az, hogy a Ve. és a választási eljárásban mögöttes szabályként alkalmazandó egyéb jogszabályok figyelembevételével pontosan tisztában legyenek hatáskörük és illetékességük alapvető szabályaival.
III.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 152. § (2) és (3) bekezdésén, a 209. § (2) bekezdésén, a 213. §-án, a 218. §-án, a 219. §-án, az Mttv. 203. § 41. és 42. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 3.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke