1366/2014. NVB határozat - Lőrinczy Veronika ügyvezető által a MIABONYUNK SAFE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1366/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Lőrinczy Veronika ügyvezető által a MIABONYUNK SAFE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2740 Abony, Antos János út 20.) (a továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 121/2014. (IX. 26.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A FIDESZ-KDNP pártszövetség abonyi meghatalmazottja 2014. szeptember 22-én panasz megnevezéssel kifogást nyújtott be az Abonyi Helyi Választási Bizottsághoz (HVB). A kifogásban kifejtette, hogy a beadványozó által kiadott Miabonyunk internetes hírportál 2014. 09. 19. 18.48. perckor közzétett „Visszalépteti a Fidesz-KDNP Murvainé Kovács Ritát?” címmel megjelent tudósítása valótlanul állítja, hogy „Nyolcból hét jelöltje marad a Fidesz-KDNP-nek Abonyban”, hogy „kénytelenek visszaléptetni Murvainé Kovács Rita képviselőt, aki büntetőeljárás alanyává vált”, „a visszaléptetett jelölt helyett újat nem indíthatnak”. A cikk tényként közli, hogy „Az viszont már biztos, az abonyi városi képviselő testületnek nem lesz tagja 2014-től”, ami azon túl, hogy minden ténylapot nélkülöző állítás, megtéveszti a választókat, valamint tovább erősíti a valótlan tényállítás tényét, befejezett tényként közli a Fidesz-KDNP jelöltjének visszaléptetését. A valóság állítása szerint ezzel szemben az, hogy a hivatkozott személy továbbra is a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjének tekintendő. Kifogásolta továbbá a Fidesz-KDNP által a hírportálhoz eljuttatott közleménnyel együtt megjelenített kommentárt. Álláspontja szerint beadványozó magatartása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdésében foglalt választás tisztaságának megőrzése, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.
A HVB 68/2014. (IX. 23.) számú határozatával a kifogást áttette a TVB-hez, mivel álláspontja szerint az rendelkezik az elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel.
A TVB a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy beadványozó megsértette a választási eljárás esélyegyenlőségre vonatkozó követelményét, eltiltotta beadványozót a további jogsértéstől. Ezenfelül kötelezte beadványozót, hogy a határozat rendelkező részét a határozat közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé, valamint 100.000,-Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. Megállapította, hogy beadványozó közleményének közzétételével ugyan eleget tett a sajtó-helyreigazítással kapcsolatos kötelezettségének, ugyanakkor a TVB feladata a választási eljárás szabályai, alapelvei betartásának vizsgálata. Ezen vizsgálat alapján a TVB álláspontja szerint a kifogásolt cikkben megjelent tényállítások alkalmasak voltak arra, hogy a választópolgárok felé azt sugallják, hogy a jelölő szervezet a jelöltet visszaléptette, a választás során rá nem lehet szavazni. A helyreigazító közleményhez fűzött kommentár és az alatta ismételten megjelentetett fénykép a jelölt áthúzott képével ugyancsak megtévesztő, mert azt sugallja, hogy az eredeti cikk valóságtartalmát nem sikerült megcáfolnia a helyreigazítónak. Mindezek alapján a TVB álláspontja szerint a Miabonyunk internetes portál a kérdéses cikkével és a helyreigazításhoz fűzött kommentárjával megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét
II.
Beadványozó 2014. szeptember 26-án fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen, amelyben előadta, hogy az elsőfokú eljárásban súlyos eljárási szabálysértés történt, mivel a TVB-nek érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania a kifogást. Ezen állítását arra alapozta, hogy a kifogás nem tartalmazta sem a kifogástevő által képviselt szervezet bíróságon bejegyzett azonosító számát, sem pedig - amennyiben magánszemélyként emelt kifogást - a személyi azonosító számát. A fenti, elsődleges kérelmén túl beadványozó fellebbezési kérelmében érdemben is kifejtette álláspontját a TVB első fokon hozott határozatával kapcsolatban.
III.
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. Ugyanezen bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB jogszabálysértő módon járt el, amikor a kifogás érdemi elbírálásáról döntött, a kifogás ugyanis nem tartalmazta beadványozó személyi azonosító számát, ami a Ve. fent hivatkozott 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme. Amennyiben beadványozó egy adott szervezet képviseletében kívánt volna eljárni, úgy annak székhelyét valamint nyilvántartási számát lett volna köteles feltüntetni a Ve. vonatkozó rendelkezése szerint, a kifogásban azonban ezen kötelező tartalmi elemek sem kerültek feltüntetésre.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás a fent megnevezett kötelező tartalmi elemek hiányában érdemi vizsgálatra nem alkalmas, így azt a TVB-nek érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy – mivel beadványozó elsődleges kérelme a kifogás érdemi elbírálásra alkalmatlansága tárgyában megalapozott volt – beadványozó kérelmének az első fokú határozatot érdemben kifogásoló részét nem vizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontján, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 30.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke