1365/2014. NVB határozat - dr. V. Z. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1365/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. V. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 123/2014. (IX. 26.) számú határozatát megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Zalavári Béla polgármesterjelölt és képviselőjelölt és további két képviselőjelölt 2014. szeptember 25-én kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz a Maglód című újság 2014. szeptemberi lapszámának 1-4. oldalaival kapcsolatban. A kifogást benyújtó szerint a hírlap kiadását Maglód Város Önkormányzata a MagHáz Kulturális Közalapítványon keresztül közpénzből támogatja, így az helyi szinten közszolgálati médiumnak minősül. Fentiek alapján megengedhetetlennek tartja az újság első négy oldalán található kiegyensúlyozatlan tájékoztatást, melyek álláspontja szerint bujtatott politikai hirdetésnek vagy reklámnak minősülnek és a választások kimenetelét próbálja befolyásolni. Kifogástevő kérte a Pest Megyei Területi Választási Bizottságot, hogy kötelezze az újságot arra, hogy minden jelölő szervezet és jelölt bemutatkozását jelenítse meg a 2014. október 12-ére kitűzött választás előtt és a jogsértő lapszámok begyűjtéséről a kiadó gondoskodjon.
II.
A Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 2014. szeptember 26-án kelt 123/2014. (IX. 26.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, megállapította, hogy a Maglód című havilap 2014. szeptemberi száma megsértette a választási eljárás esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét. A TVB eltiltotta a Maglód című havilapot a további jogsértéstől és kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.
A TVB megállapította, hogy az önkormányzati havilap kérdéses száma egy jelölő szervezet jelöltjeinek népszerűsítését, megismertetését szolgálta, mellyel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét.
Fellebbező 2014. szeptember 29-én 9 óra 25 perckor – törvényes határidőben – jogorvoslati kérelmet nyújtott be. Álláspontja szerint a TVB határozata alapján nem bizonyított, hogy a Maglód című újság szeptemberi száma kizárólag egy jelölő szervezet jelöltjeinek népszerűsítését és megismerését szolgálta volna, ugyanis abban megjelent például a JOBBIK is, továbbá más jelölő szervezetek nem kívántak élni a felkínált bemutatkozási lehetőséggel.
Fellebbező jogorvoslati kérelmében a TVB határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását kérte.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást 2014. szeptember 25-én Szentirmai Zoltán az Új Maglódért polgármester jelöltje és képviselőjelöltje, Szvetics József a LÖF képviselőjelöltje és Zalavári Béla a Demokratikus Baloldal polgármesterjelöltje és képviselőjelöltje közösen nyújtotta be a Pest Megyei Választási Bizottsághoz a Maglód című újság 2014. szeptemberi számával kapcsolatban.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, továbbá a 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját is.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás megfogalmazásából (a folyamatos többes szám használatából) és annak aláírásából is egyértelműen megállapítható, hogy a beadványt a három kifogástevő együttesen, teljes szándék- és akarategységben, közösen nyújtotta be. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás ezzel szemben Zalavári Béla adatain kívül a másik két beadványozó – a Ve. által a kifogás kötelező tartalmi elemének minősített – lakcímét és személyi azonosítóját nem tartalmazza.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a kifogás benyújtása során a beadványozó a másik két kifogástevőtől származó írásbeli meghatalmazást nem csatolt a kifogásához, így az eljárás során a képviseleti jogosultságát nem igazolta.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fentiek alapján – Szentirmai Zoltán az Új Maglódért polgármester és képviselőjelöltjének és Szvetics József a LÖF képviselőjelöltjének – adatai hiányában a kifogás nem felelt meg a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt, a benyújtásra vonatkozó törvényi követelményeknek, így az a Ve. 215. § d) pontja értelmében az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
A fentiekben leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. szeptember 30.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke