135/2019. NVB határozat - Novák Előd Attila, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
135/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Novák Előd Attila, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 13 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Novák Előd Attila európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogát a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 28.Bf.11.042/2018/5/I. számú indítványával érintett ügyben felfüggeszti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]          A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság a 28.Bf.11.042/2018/5/I. számú, 2019. május 21-én érkezett végzésével az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Epjtv.) 12. § (7) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult a rongálás bűntette miatt Novák Előd Attila és társa ellen indult büntetőügyben Novák Előd Attila európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.

[2]          A Törvényszék indítványát azzal indokolta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség 2017. július 19-én emelt vádat 1.Nyom.745/2015. számú vádiratával Novák Előd Attila vádlottal és társával szemben temetkezési emlékhelyen, a halott emlékére rendelt tárgy megrongálásával elkövetett rongálás bűntette miatt. Ezt követően a Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2018. május 30. napján kelt, 19.B.32.067/2017/24. számú ítéletével Novák Előd Attilát és társát az ellenük emelt vád alól felmentette, egyben a tulajdon elleni szabálysértés miatt a vádlottakkal szemben az eljárást megszüntette.  

[3]          Az ítélet ellen az ügyész Novák Előd Attila és társa terhére bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása végett fellebbezést jelentett be. A Fővárosi Főügyészség a Bfel.6299/2018/4. számú átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta és az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását indítványozta. A fellebbezésre figyelemmel az ügyben jelenleg másodfokú eljárás van folyamatban.  

[4]          A Fővárosi Törvényszék végzésében rögzítette, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Novák Előd Attila az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet által állított és 2019. április 19-én jogerősen nyilvántartásba vett pártlista 63. helyén szereplő jelöltje. A képviselőjelölt nyilvántartásba vétele okán beálló mentelmi joga a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás lefolytatásának akadályát képezi, amely miatt a másodfokú bíróság a büntetőeljárást 2019. május 8-án felfüggesztette.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy 2019. április 16-án a 47/2019. számú határozatával vette nyilvántartásba a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy utca 5.) által az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán állított pártlistát, melynek 63. sorszám alatti helyén szerepel Novák Előd Attila képviselőjelölt. A határozat 2019. április 19-én jogerőre emelkedett.

[6]          Az Epjtv. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján az európai parlamenti képviselőt megilletik az Európai Közösségek egységes Bizottságának létrehozásáról szóló 1965. április 8-i szerződés mellékletét képező, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló kiegészítő jegyzőkönyvben foglalt kiváltságok és mentességek. Az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg. Az Epjtv. 11. §-a szerint az európai parlamenti képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a mentelmi jog szempontjából úgy kell tekinteni, mintha európai parlamenti képviselő lenne.

[7]          Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz.

[8]          Az Epjtv. 12. § (7) bekezdése értelmében az európai parlamenti képviselő-választáson jelöltként igazolt személy mentelmi jogának felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz. Az indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Epjtv. III. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy Novák Előd Attila európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogát felfüggeszti, mivel a büntetőeljárás tárgyát képező cselekményre az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését megelőzően került sor, és a büntető eljárás nem áll összefüggésben a folyamatban lévő választási eljárással.

[11]       Tekintettel arra, hogy az Epjtv. 10. § (2) bekezdése alapján az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában az európai parlamenti képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]       A határozat az Epjtv. 10-12. §-ain és az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. május 26.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke