135/2017. NVB határozat - az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

135/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett képviselői mandátum tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Ruszin Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége listáján szereplő Hladinec Péter részére kiadja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. december 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

 

I.

 

[1]           A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha arról a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemond. E rendelkezéssel összefüggésben a 102. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő a közgyűlés ülésén jelentheti be lemondását. A 102. § (6) bekezdés a) és b) pontjai alapján a képviselő megbízatása a lemondás bejelentésének napján, vagy a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban szűnik meg. A 102. § (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának lemondással történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

 

[2]           Dr. Mudra László a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége

(a továbbiakban: jelölő szervezet) listájáról szerzett mandátumot az Országos Ruszin Önkormányzatban (a továbbiakban: Önkormányzat) a Nemzeti Választási Bizottság 4/2015 (I. 9) számú határozata alapján. Az Önkormányzat elnöke 2017. október 24-én kelt és 2017. október 25-én, postai úton érkezett levelében a Nektv. 102. § (2) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy dr. Mudra László az Önkormányzatban betöltött képviselői mandátumáról az Önkormányzat 2017. október 20-i ülésén lemondott.

 

[3]           Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján, 2017. október 20-i ülésén meghozott 103/2017. (X. 20.) számú határozatában megállapította a képviselői megbízatás megszűnését. A Fővárosi Törvényszék 2017. november 13-án kelt, a Nemzeti Választási Irodához 2017. november 22-én megérkezett tájékoztatása szerint a határozat ellen nem került benyújtásra jogorvoslati kérelem, így az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

 

[4]           A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

 

[5]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

 

[6]           A listát állító jelölő szervezet elnöke a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül, elektronikus úton 2017. november 15-én, majd postai úton 2017. november 20-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett nyilatkozatában a lista 18. helyén szereplő Hladinec Péter jelöltet nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, így a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 68. § (2) bekezdése alapján a mandátumot Hladinec Péter részére adta ki.

 

II.

 

[7]           A határozat a Nektv. 68. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján, 102. § (2) bekezdésén, 102. § (3) bekezdésén, 102. § (6) bekezdés a) és b) pontjain, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2017. november 30.

 

 

 

                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                        elnöke