135/2010. OVB határozat - T. Z. magánszemély kifogása tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
135/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 25. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva T. Z. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 23-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz.
A beadványozó kifogásában előadta, hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők „választási eljárása” jogszabálysértő, az ellentétes a Ve. 9. § (1) bekezdésével az aránytalan választókerületek kialakítása miatt. A kifogástevő jogszabálysértőként a Magyar Köztársaság Kormányát (a továbbiakban: Kormány) nevezte meg.
A beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta a www.valasztas.hu oldalon elérhető, az országgyűlési egyéni választókerületekről szóló aktuális kimutatást, idézte - a Kormányra vonatkozó előírásként - a Ve. 152. §-át és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 50. § (2) bekezdését, vonatkozó jogszabályként nevezte meg a 2/1990. (I.11) MT rendeletet az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról, valamint beadványához, általa készített - az országgyűlési egyéni választókerületekről szóló - statisztikai jellegű információkat csatolt.
A beadványozó kifogásában előadta, hogy a Köztársasági Elnök III-1/00282/2010. számú határozatával elindult választási eljárás nem felel meg a Ve. 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A kifogástevő álláspontja szerint a beadványában hivatkozott jogszabályhelyek kizárólagosan a Kormány hatáskörébe helyezik az országgyűlési egyéni és területi választókerületek terület-létszám eloszlás kialakítását.
A kifogástevő beadványában kérte, hogy az Országos Választási Bizottság tényállásszerűen állapítsa meg, hogy a 2010. évi az országgyűlési képviselők „választási eljárásának folyamata” nem felel meg a törvényi szabályozás előírásainak, az sérti a Ve. 9. § (1) bekezdését, jogszabálysértőként pedig nevezze meg a Magyar Köztársaság Kormányát. A beadványozó kifogásában előadta, hogy kizárólag a folyamatban levő választási eljárás törvényellenes állapotának határozati formában történő kinyilatkoztatását kéri.
A beadványozó hivatkozott továbbá a Ve. 90/A § (4) bekezdésének a) illetve l) pontjaira.
 
 
 
II.
 
 Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. alapján nem rendelkezik hatáskörrel sem a jogalkotó mulasztásának, sem jogszabály alkotmánysértő vagy törvénysértő voltának megállapítására. Amennyiben kormányrendelet törvénybe ütközik, ennek megállapítására az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § rendelkezései alapján az Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel, mint a jogalkotó mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértésének megállapítása vonatkozásában is.
A fentiek alapján a Bizottság a kifogást hatáskörének hiányára tekintettel elutasítja.
 
III.
 
A határozat az 1989. évi XXXII. törvény 1. § rendelkezésein, a Ve. 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke