134/2014. NVB határozat - Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület alelnöke által benyújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
     134/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület alelnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogások tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásoknak helyt ad és megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét azzal, hogy a választópolgárok megtévesztésére alkalmas módon használták a Pécs jövője c. facebook oldalon az „ÖSSZEFOGÁS, Pécsért, Baranyáért!” szlogent, tekintettel arra, hogy ilyen nevű pécsi egyesület működik. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőket eltiltja a további jogsértéstől.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. február 25-én kifogást terjesztett elő Baranya Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: Baranya megye 01. sz. OEVB) a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek kampánytevékenysége miatt. Kifogásában előadta, hogy a hivatkozott jelölő szervezetek a Pécs jövője c. facebook közösségi oldalon, annak nyitólapján az „ÖSSZEFOGÁS Pécsért, Baranyáért!” szlogent helyezték el. Hivatkozott arra, hogy az összefogás szó írásmódja azt a látszatot kelti, mintha az egy szervezet neve lenne, míg a jelölő szervezetek jelöltjei úgy tüntetik fel magukat, mintha az Összefogás jelöltjei lennének.
 
A beadványozó kifogásában előadta, hogy az Összefogás Pécsért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnevezésű társadalmi szervezetet a Baranya Megyei Bíróság 2002. július 23-án jegyezte be jogerősen. Az Egyesület politikai tevékenységet folytat, Pécs városában közismert, jelöltjei a város önkormányzati képviselői. A kifogástevő előadta továbbá, hogy Pécsett, a helyi politikai életben nincs az Egyesületen kívül olyan szervezet, melynek nevében szerepel az összefogás szó. A kifogástevő beadványában rögzítette, hogy a szervezet nem kötött választási megállapodást a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetekkel, tevékenységüket nem támogatja. Mindezen okoknál fogva a beadványozó álláspontja szerint azzal, hogy a hivatkozott jelölő szervezetek közösségi oldalukon az Egyesület nevét használják, azt a téves látszatot keltik, hogy az Egyesület is csatlakozott választási szövetségükhöz, jelöltjeiket támogatja. Tekintettel arra, hogy a nevezett közösségi oldalnak több ezer látogatója is lehet, a kifogástevő álláspontja szerint a sérelmezett szlogen alkalmas a választópolgárok nagy tömegének megtévesztésére. A kifogástevő szerint a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban rögzített alapelveket, mivel az Egyesület nevének általuk történő használata alkalmas a választók megtévesztésére és a választói akarat befolyásolására.
 
Fentiek alapján kérte a jogsértés megállapítását, valamint azt, hogy a választási bizottság a kifogásában megnevezett jelölő szervezeteket tiltsa el a további jogsértéstől. Beadványához csatolta a kifogásolt közösségi oldal képét, az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló, a Baranya Megyei Bíróság Pk.60.126/2002/2. számú végzését, a valamint egy MTI hírösszefoglaló részletét.
A kifogástevő 2014. február 25-én a fentiekben hivatkozott jogorvoslati kérelemmel teljes mértékben megegyező tartalmú kifogást nyújtott be a Baranya Megye 02. sz. Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Bizottságánál (a továbbiakban: Baranya megye 02. sz. OEVB).
2014. február 26-án a Baranya megye 01. sz. OEVB elnöke és a 02. számú OEVB elnöke a Ve. 213. § (2) bekezdésében biztosított jogkörük alapján a kifogásokat átették a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Ve. 151. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással.
 
II.
 
A Ve. 217. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Baranya megye 01. sz. OEVB és a 02. számú OEVB elnökei által áttett két kifogás tárgya és tartalma egymással teljes mértékben megegyezik, ezért azokat egyesíti.
A Ve. 297. § (1) bekezdése b) pontja szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság minden olyan kifogásról dönt, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Baranya megye 01. sz. OEVB és a 02. számú OEVB elnökei helytállóan állapították meg, hogy a kifogásban sérelmezett jogsértés túlmutat egy egyéni választókerület illetékességi területén, így a Ve. 297. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a jogorvoslati kérelem elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás megalapozott.
A Bizottság 2014. február 17-én kiadott, a jelölő szervezetek névváltozásáról szóló 4/2014. NVB iránymutatása indokolásában kifejtette, hogy a választási eljárásban a párt neve valamennyi adata közül az, amelyik az egyik legkiemelkedőbb szereppel bír, hiszen emblémája mellett ez az az adata, mely a többi jelölő szervezettől való megkülönböztetését szolgálja, és amellyel a választási kampánytevékenysége során a választópolgárok azonosítják. A Bizottság hivatkozott iránymutatásában – a Ve. 119. §-a, a 121. §-a, a 135. § (1) bekezdés, a 136. §-a és 137. §-a rendelkezéseinek és Magyarország Alaptörvénye 2. cikkében nevesített, a választói akarat szabad kifejezése alapelv összefüggésének értelmezése során – megállapította, hogy a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt nevének változása a választási eljárásban csak oly módon vehető figyelembe, hogy az ne sértse a választópolgár kinyilvánított akaratát, a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, tekintettel arra, hogy a választópolgár választói akarata kinyilvánításakor nem csak a párt által állított jelölt, illetve lista vonatkozásában fejti ki akaratát, hanem a párt irányába is. A jelölő szervezeteknek és az általuk állított jelölteknek és listának a választási eljárásban e választói támogatás adja legitimitását. A hivatkozott iránymutatás szerint „a választói akarat kinyilvánítása Alaptörvényben rögzített védelmének, a választás tisztaságának megóvása alapelv, valamint a választópolgár jóhiszemű joggyakorlásának sérelmét vetheti fel, ha a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett pártot annak névváltozása okán a választópolgár az ajánlás vagy a szavazás alkalmával nem tudja egyértelműen beazonosítani”. A Bizottság álláspontja szerint az iránymutatásban elfoglalt álláspont a névhasználatra is vonatkoztatható.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek a kifogásban nevesített közösségi oldalon az „ÖSSZEFOGÁS Pécsért, Baranyáért!” szlogent rövidített nevük felett, azoktól jóval hangsúlyosabban formában, elnevezésükkel azonos státuszba helyezve használták. A kifogásolt szlogen és különösen abban az összefogás szó elhelyezése, annak képi megjelenési formája teljes mértékben azt a látszatot kelti, hogy az egyfajta összefoglaló neve az oldal alján feltüntetett jelölő szervezeteknek.
A Ve. 3. § 3. pontja, a 132. § és a 133. § (1) bekezdése alapján a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt a választási eljárásban a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő hivatalos nevét használhatja, melyen a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette, valamint a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített nevét. A Bizottság megállapítja, hogy Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek egyikének sem tartalmazta a Bizottság által nyilvántartásba vett hivatalos vagy rövidített neve az összefogás szót.
A Nemzeti Választási Bizottság 4/2014. NVB iránymutatásának indokolását és a Bizottságnak jelen kifogások elbírálásával kapcsolatos, a rendelkező részben foglalt döntését támasztja alá továbbá a névnek a Magyar értelmező kéziszótár szerinti meghatározása, mely szerint a név valaminek a megjelölésére, azonosítására és másoktól való megkülönböztetésére használt szó, kifejezés.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásban részt vevő jelölő szervezetek a választással kapcsolatos jogaikat, ezek között a kampánytevékenység folytatásának jogát csak oly módon gyakorolhatják, hogy az ne legyen alkalmas a választópolgárok alkotmányos joga gyakorlásának megsértésére, a választópolgárok megtévesztésére, tekintettel arra, hogy az általuk közvetített információ célja a választói akarat befolyásolása, illetve annak megkísérlése.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozik továbbá a Baranya Megyei Bíróság 1.Kpk.50.456/2009/4. számú, hasonló tényállású ügyben hozott végzésére, melyben a bíróság megállapította, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét valósítja meg, ha „a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat, ezek között a kampánytevékenységre, a jelölt népszerűsítésére, plakát elhelyezésére való jogot oly módon gyakorolják, hogy az alkalmas lehet a választók megtévesztésére”. A Bíróság végzésében rögzítette, hogy sérti a választási alapelvet az, ha valamely jelölő szervezet, más a választási eljárásban szintén részt vevő egyesület nevére emlékeztető névvel népszerűsíti saját jelöltjét, mely így alkalmas arra, hogy a választópolgárokat megtévessze.
A jelen eljárás tárgyát képező kifogásokban szereplő Egyesület, mely tekintettel a Pécsett folytatott aktív politikai tevékenységére (képviselői Pécs önkormányzati képviselői), helyi szinten közismert, ezért nevének más jelölő szervezetek által történő használata alkalmas arra, hogy megtévessze a választópolgárokat.
A Bizottság álláspontja szerint nem egyeztethető össze a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvével az a magatartás, melynek során a jelölő szervezetek a választási szerv által nyilvántartásba vett hivatalos illetve rövidített nevük helyett olyan névvel folytatnak kampánytevékenységet, mely más szervezet nevével nagymértékű egyezőséget mutat, és amelynek okán felmerül annak lehetősége, hogy a választópolgár számára választói akarata gyakorlása során nem egyértelműen beazonosítható, hogy támogatását pontosan mely jelölő szervezet irányába fejti ki.
Fentiek alapján a Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek a Pécs jövője c. facebook közösségi oldalon, annak nyitólapján elhelyezett „ÖSSZEFOGÁS Pécsért, Baranyáért!” szlogen használatával megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában nevesített, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mivel az alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. A Bizottság a jogsértőket letiltja a további jogsértéstől.
 
III.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) a) és b) pontjain, a 217. § (1) bekezdésén, a 4/2014. NVB iránymutatáson,a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, a 297. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke