132/2014. NVB határozat - B. A. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
132/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) B. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2012. március 27-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) a Lehet Más a Politika párt (a továbbiakban: LMP) népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban, melyben előadta, hogy 2012. március 26-án több újság is beszámolt arról, hogy ezen a napon Mesterházy Attila és Ujhelyi István országgyűlési képviselők aláírták az LMP népszavazási kezdeményezését. Hivatkozott továbbá arra, hogy a hír az alábbi internetes elérhetőségeken is megtalálható:
http://lehetmas.hu/sajtokozlemenyek/32708/mesterhazy-attila-is-alairta-az-lmp-nepszavazasi-kezdemenyezeset/; http://nol.hu/belfold/mesterhazy_attila_is_alairta_az_lmp_nepszavazasi_kezdemenyezeset.
Beadványozó álláspontja szerint a hírből egyértelműen megállapítható, hogy Mesterházy Attila és Ujhelyi István országgyűlési képviselők a Parlamentben, munkavégzés közben írták alá az íveket. Beadványában kifejtette, hogy ezen cselekménnyel az LMP megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 48. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tilalmat, miszerint nem gyűjthető aláírás munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben. Hivatkozott továbbá a régi Ve. 118. § (2) bekezdésére, mely szerint a fenti paragrafust a népszavazási kezdeményezésre is alkalmazni kell.
Beadványozó kérte az Országos Választási Bizottságot, hogy tiltsa el az LMP-t attól, hogy a Parlamentben az ott dolgozóktól aláírást gyűjtsön, valamint Mesterházy Attila és Ujhelyi István országgyűlési képviselők támogatását az aláírások összesítésénél ne vegye figyelembe.
Az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú határozatában megállapította, hogy a kifogásban megjelölt aláírásgyűjtés a Parlamentben, munkahelyen, munkaidőben, munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben és állami szerv hivatali helyiségében történt, ezáltal az LMP a hivatkozott tevékenységével megsértette a régi Ve. 48. § (2) bekezdés a) és d) pontját.
Az OVB megállapította továbbá, hogy a kifogásnak azon része, amely Mesterházy Attila és Ujhelyi István országgyűlési képviselők aláírásának érvénytelenítésére vonatkozott, tekintettel arra, hogy az aláírások benyújtására még nem került sor, a beadvány elbírálásának időpontjában idő előttinek minősül. Ennek megfelelően a testület az erről való döntést mellőzte.
II.
Az OVB határozata ellen törvényes határidőn belül dr. Gáli Csaba János ügyvéd által képviselt kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Kérelmében az Országos Választási Bizottság határozatának megváltoztatását és annak megállapítását kérte, hogy az LMP nem sértette meg a régi Ve. 48.§ (2) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott tilalmat. A Kúria a Kvk. III.37.230/2012/2. számú végzésében megállapította, hogy a kérelmező által benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem alaptalan. A Kúria döntésében rögzítette, hogy az OVB 42/2012. számú határozata a régi Ve. helyes értelmezésén és alkalmazásán alapult, így azt a régi Ve. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.
III.
Az LMP az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján 2013. június 11-én alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Kúria Kvk. III.37.230/2012/2. számú végzése, illetve az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú határozata ellen és kérte azok megsemmisítését.
Az LMP indítványa szerint a Kúria végzése ellentétes Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XXIII. cikk (7) bekezdésével.
Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) 1/2014. (I. 21.) AB határozatában megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz megalapozott, és kimondta, hogy a Kúria Kvk. III.37.230/2012/2. számú végzése, illetve az OVB 42/2012. számú határozata alaptörvény-ellenes, ezért azokat az Abtv. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság határozatában rámutatott arra, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alanyi jogon biztosítja az országos népszavazás kezdeményezésére, támogatására, illetve a szavazáson való részvételre vonatkozó jogot, melynek alanyai nemcsak a választók, hanem pártok is lehetnek. Az AB álláspontja szerint a régi Ve. 48. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt aláírásgyűjtési tilalomba nem ütközik a Parlament épületében a frakció számára biztosított sajtószobában való aláírásgyűjtés, mivel a Parlament épületét nem lehet munkahelyként, sem pedig állami szerv hivatali helyiségeként kezelni, ha a képviselők a külön sajtótájékoztatóra fenntartott teremben és ennek részeként írták alá a népszavazási kezdeményezést.
A Kúria Kpkf. II.37.076/2014/2. számú végzésében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az Alkotmánybíróság 1/2014. (I. 21.) AB határozatában a Kvk. III.37.230/2012/2. számú kúriai végzés felülvizsgálata kapcsán az OVB 42/2012. számú határozatát megsemmisítette, így az OVB előtti eljárásában elbírálatlan kifogás maradt. A Kúria, hivatkozva a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 361. § d) pontjában foglaltakra, a szükséges intézkedések megtétele végett megküldte az Alkotmánybíróság 1/2014. (I. 21.) AB határozatának egy példányát a Bizottság részére.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
Tekintettel a Ve. hivatkozott rendelkezésére, valamint a Kúria Kpkf.37.076/2014/2. számú végzésében és az Alkotmánybíróság 1/2014. (I. 21.) AB határozatában foglaltakra, a beadványozó által 2012. március 27-én benyújtott kifogást, a Nemzeti Választási Bizottság a régi Ve. 78. § (3) bekezdése és az Alkotmánybíróság 1/2014. (I. 21.) AB határozatában foglalt indokok és jogértelmezés alapján elutasítja és megállapítja, hogya régi Ve. 48. § (2) bekezdés a) és d) pontjában foglalt aláírásgyűjtési tilalomba nem ütközik a Parlament épületében a frakció számára biztosított sajtószobában való aláírásgyűjtés, mivel a Parlament épületét nem lehet munkahelyként, sem pedig állami szerv hivatali helyiségeként kezelni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az ilyen módon gyűjtött aláírások nem minősülnek érvénytelennek.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdésén, az Abtv. 27. §-án és a 43. § (1) bekezdésén, a Pp. 361. § d) pontján, a Ve. 349. § (2) bekezdésén, régi Ve. 48. § (2) bekezdésén, az 50. § (1) bekezdés c) pontján, a 77. §-án, a 78. §-án, a 84. §-án, a 118. § (2) bekezdésén és a 124/A. § (3) bekezdés f) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke