130/2019. NVB határozat - a dr. Kis Andrea alpolgármester, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljárva benyújtott fellebbezése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

130/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Kis Andrea alpolgármester, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljárva (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezése tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság 3/2019. (V. 20.) TVB határozatát megváltoztatja, és a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében 2019. május 17-én elektronikus levél formájában kifogást nyújtott be a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).

[2]          Ebben előadta, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai 2019. május 15-én a délutáni órákban észlelték, hogy Cseri Tamás, Benkő Zsolt és Hegedűs Zoltán települési képviselők megjelentek a Polgármesteri Hivatal Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám alatti épülete előtt, majd először a bejárati ajtóra, ezt követően pedig a Polgármesteri Hivatal épületébe bemenve több ajtóra is a „Ne zavarjanak, a polgármester Amerikában van!” feliratú, kis alakú plakátokat akasztottak fel. Erről Hegedűs Zoltán képviselő hivatalos Facebook-oldalán egy rövid videót is közzétettek. A felvételen a cselekményt elkövető három önkormányzati képviselő egyértelműen felismerhető.

[3]          Beadványozó álláspontja szerint „[k]özismert tény, hogy Városunk polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter polgármester az egyik legnépszerűbb ellenzéki politikusként a FIDESZ-MPP ellen, az ellenzéki pártokat támogatva vesz részt az Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos kampánytevékenységben”. Nevezett, mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom ellenzéki irányultságú szervezet egyik vezetője utazott az Amerikai Egyesült Államokba és a kifogás benyújtásának idején is ott tartózkodott. Az utazás egybeesett Orbán Viktor miniszterelnök Egyesült Államokba tett látogatásával, így kiemelt sajtófigyelmet kapott. Beadványozó álláspontja szerint a Polgármester ellenzéki tevékenysége miatt a kormányzó pártok, közöttük a FIDESZ-MPP részéről számos támadás érte és éri, így az „ő személyének lejáratására irányuló kampánytevékenység éppen ezért alkalmas az Európai Parlament tagjainak megválasztása során a választói akarat befolyásolására”.

[4]          Álláspontja szerint a jogorvoslati kérelemben megnevezett „képviselők kifogásolt tevékenysége minden bizonnyal azt célozta, hogy a Polgármester Úr lejáratása és kigúnyolása révén saját pártjuk, a FIDESZ-MPP támogatottságát növeljék az Európai Parlament tagjainak megválasztása során”.

[5]          Beadványozó szerint Cseri Tamás, Benkő Zsolt és Hegedűs Zoltán képviselők azon tevékenysége, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, valamint annak bejárati ajtaján a „Ne zavarjanak, a polgármester Amerikában van!” feliratú plakátot helyeztek el, ellentétes a Ve. 144. § (5) bekezdésében és a 145. § (3) bekezdésben foglalt szabállyal. Beadványozó előadta, hogy a cselekmény megítélését súlyosbítja az a tény is, hogy a kampánytevékenységgel érintett épületben nem csupán önkormányzati hatóság (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Önkormányzata, Közgyűlése), hanem választási szerv (Helyi Választási Iroda, Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda) is működik.

[6]          Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata érintettségeként arra hivatkozott, hogy a jogsértő tevékenység helyszíne, a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat tulajdonában van, az Önkormányzat abban az épületben működik. Emellett a jogsértő tevékenység közvetlenül érintette az Önkormányzat, mint hatóság működését is. Beadványához bizonyítékként csatolta a választási plakát másolatát, a Polgármesteri Hivatal által a kifogás tárgyává tett tevékenységről készített jegyzőkönyvet, valamint a Facebook oldalon közzétett videót. Kérte, hogy a TVB kifogásának adjon helyt és a jogsértőket tiltsa el a jogszabálysértéstől.

[7]          A TVB 3/2019. (V. 20.) TVB határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Hivatkozva a Kúria Kvk.I.37.597/2014/5. számú végzésére, rögzítette, hogy a kifogást nem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete terjesztette elő, azt az alpolgármester írta alá saját nevében, a polgármester távollétében, de az Önkormányzat képviseletében alpolgármesteri pecséttel. A TVB álláspontja szerint nem volt arra vonatkozó adat, hogy a Polgármester eljárhatott volna a képviselő-testület helyett, akár átruházott hatáskörben is, továbbá arra sem volt semmilyen adat, hogy az alpolgármester helyettesítés vagy továbbruházott hatáskörben eljárhatott volna. A TVB ezen érvelés alapján megállapította, hogy a kifogás benyújtója nem lehetett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, ezért azt is megvizsgálta, hogy ha az azt aláíró dr. Kis Andrea magánszemélyként terjesztette elő, és így alkalmas-e az érdemi elbírálásra. Ennek eredményeképp megállapította, hogy a kifogás így sem alkalmas az érdemi elbírálásra, mivel abban nem szerepel a kifogástevő lakcíme.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[8]          Beadványozó 2019. május 21-én 14 óra 11 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB határozatával szemben, mint alpolgármester és mint a kifogásolt cselekménnyel érintett jogi személy törvényes képviselője. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatát változtassa meg, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és tiltsa el a jogsértőket a további jogsértéstől.

[9]          Fellebbezésében hivatkozott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (1) bekezdésére, amely szerint a helyi önkormányzat jogi személy, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:30. § (1) bekezdésének a jogi személy képviseletével kapcsolatos rendelkezéseire. Hivatkozott továbbá Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 75. § (1) bekezdés a) pontjára, amely szerint a polgármester képviseli a közgyűlést, a 76. § (3) bekezdés g) pontjára, amely rögzíti, hogy az alpolgármester távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert, valamint ugyanezen bekezdés u) pontjára, amely szerint az alpolgármester képviseli az önkormányzatot, szükség esetén eseti meghatalmazással, a hatóságok előtti eljárásban.

[10]       A hivatkozott rendelkezések alapján megállapította, hogy a kifogás benyújtása tekintetében az Önkormányzat és a Közgyűlés képviseletére is jogosult volt. Előadta, hogy ennek bizonyítására a kifogás előterjesztése során kötelezettsége nem állt fenn, a Ve. rendelkezései a képviseleti jogot megalapozó jogszabályi rendelkezések feltüntetését nem írják elő. Előadta továbbá, hogy a kifogást az Önkormányzat, mint jogi személy képviseletében adta be, így erre vonatkozó jogosultságát kellett volna a TVB-nek vizsgálnia és nem a Közgyűlés képviseletére vonatkozó jogosultságát. Mindezek alapján vitatta a Kúria Kvk.I.37.597/2014/5. számú végzésének alkalmazhatóságát.

[11]       Rögzítette, hogy kifogását semmi esetre sem magánszemélyként terjesztette elő, hanem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestereként, a polgármester távollétében, a polgármester jogkörében eljárva. Hivatkozott a Mötv. 67. és 74. §-ainak rendelkezésére, és megállapította, hogy azok alapján a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület önállóan működő, attól elkülönült szerve, amely a Ve. alkalmazásában önkormányzati hatóságnak minősül, és amely működésére a kifogásolt jogszabálysértés kihatással lehet. Ebből kifolyólag álláspontja szerint a polgármester és az alpolgármester a Ve. jogorvoslati rendszerében olyan természetes személyek, akik a jogorvoslati kérelem előterjesztésére önállóan, képviselő-testületi felhatalmazás nélkül is jogosultak, érintettségük fennállása esetén.

[12]       Előadta, hogy a kifogásolt jogszabálysértés helyszíne az a hivatali épület, amely a polgármester és az alpolgármester székhelyéül szolgál. Itt próbálták meg a kifogásban megjelölt képviselők befolyásolni az EP választáson szavazókat.

[13]       Ismételten hangsúlyozta, hogy a kifogást nem magánszemélyként, hanem a polgármester távollétében eljáró alpolgármesterként nyújtotta be, így elegendő volt a kifogásban az Önkormányzat székhelyének feltüntetése. Mindezek alapján álláspontja szerint a TVB a kifogását a Ve. 208. §, 212. § (2) bekezdés c) és a 215. § megsértésével utasította el érdemi vizsgálat nélkül. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezését érdemben tárgyalja és annak adjon helyt.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[14]       A fellebbezés az ügy eljárásjogi részében alapos, érdemében alaptalan.

[15]       A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A Nemzeti Választási Bizottságnak a fellebbezés alapján elsőként abban kellett állást foglalnia, hogy megalapozott volt-e a TVB-nek a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító döntése, amely elsődlegesen a benyújtásra vonatkozó jogosultság hiányán alapult.

[16]       A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó kifogás benyújtására vonatkozó jogosultsága vizsgálata kapcsán az alábbiakat állapítja meg. Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. A Mötv. 3. § (1) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 41. § (1)-(4) bekezdései alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét a választópolgárok által megválasztott képviselő-testület gyakorolja, amelyet az Mötv. 65. §-a alapján a polgármester képvisel. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, illetve több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendeletben az önkormányzat meghatározhatja szervezeti és működési rendjét. Ezen alaptörvényi felhatalmazás alapján került sor a Beadványozó által hivatkozott SZMSZ megalkotására, amelynek 76. § (3) bekezdés g) pontja biztosítja az alpolgármester számára a polgármester távollétében való eljárási jogosultságot annak jogkörei tekintetében. Az SZMSZ hivatkozott rendelkezésének alkalmazásakor figyelemmel kell lenni a Mötv. 75. § (2) bekezdésének azon szabályára, amely szerint az alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, így a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti.

[17]       Jelen ügyben megállapítható, hogy dr. Kis Andrea a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán az MSZP-DK-EGYÜTT jelölő szervezetek közös kompenzációs listájáról szerzett mandátumot, amely alapján tagja a képviselő-testületnek, és alpolgármesterként jogosult a polgármestert a képviselő-testület elnökeként helyettesíteni az SZMSZ-ben foglaltak szerint.

[18]       A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[19]       A Ve. 212. § (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a kifogás benyújtásának kötelező elemeit: a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[20]       A Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó által 2019. május 17-én előterjesztett kifogás megfelelt a Ve. 208. §-ában és a 212. § (2) bekezdésében írt követelménynek. A kifogást jogi személy, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében nyújtották be, amely feladat- és hatásköreit gyakorló képviselő-testületének képviseletére dr. Kis Andrea alpolgármester a fentiekben részletesen leírt indokok alapján jogosult volt. A kifogásban szerepelt az érintettségre vonatkozó megalapozott okfejtés is. A kifogás ezen túl tartalmazott jogszabálysértés megjelölést [Ve. 144. § (5) bekezdés és a 145. § (3) bekezdés], ahhoz csatolásra kerültek a vélelmezett jogsértés bizonyítékai (jegyzőkönyv, videó, plakát másolata), illetve abban szerepelt a kifogás benyújtójának megnevezése és székhelye. A helyi önkormányzatok tekintetében nem értelmezhető a bírósági nyilvántartásba-vételi szám, ezért annak a kifogásban való feltüntetése nem kérhető számon.

[21]       A fent leírtak alapján a Bizottság álláspontja szerint tévedett a TVB, amikor a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasította el, mivel az megfelelt a Ve. 208. §-ában és a 212. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ezért azt érdemben kellett volna vizsgálnia.

[22]       A Ve. 139. § (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választása során a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart.

[23]       A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát. A 141. § szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[24]       A kifogásban nevesített önkormányzati képviselők: Cseri Tamás, Benkő Zsolt és Hegedűs Zoltán nem jelöltek az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán, ahogyan dr. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere sem. Beadványozó kifogásában állítja, hogy a jogsértőként megnevezett önkormányzati képviselőknek a kifogásolt cselekménye kampánytevékenység, azt azonban semmilyen módon nem támasztja alá, hogy az mitől lenne alkalmas a választópolgároknak az EP választáson való befolyásolására. A kifogáshoz csatolt bizonyíték a képviselők és a Polgármester között fennálló politikai konfliktusra mutat rá, annak azonban a helyi önkormányzati kereteteket túllépő és az EP választással összefüggésbe hozható eleme nem volt felfedezhető.

[25]       A kifogásban Beadványozó szintén mindösszesen állítja, de arra vonatkozó bizonyítékot nem csatolt, hogy dr. Márki-Zay Péter milyen módon vesz részt a jelenleg zajló választás kampányában, illetve hogy ez hogyan kapcsolható össze a kifogás tárgyává tett cselekménnyel. A bizonyítékként csatolt videó szintén nem alkalmas annak alátámasztására, hogy az önkormányzati képviselők az EP választáshoz kapcsolódó kampánytevékenységet folytattak volna, mivel abban még utalás sem történik az EP választásra.

[26]       Mivel a kifogás nem mutatta be, hogy mi az összefüggés a jelenleg zajló európai parlamenti választás és a kifogásban sérelmezett tevékenység között, ezért Cseri Tamás, Benkő Zsolt és Hegedűs Zoltán önkormányzati képviselőknek a kifogásban hivatkozott tevékenysége nem sérti a Ve. rendelkezéseit.

[27]       Mindezek alapján nem volt megállapítható, hogy a kifogásban megnevezett helyi önkormányzati képviselők azzal, hogy 2019. május 15-én Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, valamint annak bejárati ajtajára a „Ne zavarjanak, a polgármester Amerikában van!” feliratú, kis alakú plakátokat akasztottak fel, megsértették a Ve. 144. § (5) bekezdését és a 145. § (3) bekezdését. Alapos volt ugyanakkor a fellebbezés abban, hogy a TVB tévesen utasította el a kifogást érdemi vizsgálat nélkül. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján megváltoztatta és a kifogást a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[28]       A határozat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontján, a 33. cikk (1) bekezdésén, a Ve. 139-141. §-ain, a 208. §-án, a 212. §-án, a 220. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 331. §-án és a 345. § (2) bekezdés b) pontján, az Mötv. 3. § (1) bekezdésén, a 10. § (1) bekezdésén, a 41. § (1)-(4) bekezdésein, a 74. § (1) bekezdésén, a 75. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 24.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke