130/2017. NVB határozat - F. A. P., F. P. G. és V. J.-né magánszemélyek által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

   130/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a F. A. P., F. P. G. és V. J.-né magánszemélyek által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

                                                                határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. november 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]          F. A. P., F. P. G. és V. J.-né magánszemélyek (a továbbiakban: Kifogástevők), egyúttal a Lendvajakabfai Helyi Választási Bizottság tagjai 2017. november 14-én személyesen eljárva közös beadványt nyújtottak be Lendvajakabfa jegyzőjéhez. Kifogástevők kérték, hogy a jegyző a HVB elnökét mentse fel posztjáról, illetve bizottsági megbízatását is szüntesse meg. Ennek indokolásaként előadták, hogy a HVB elnöke a szavazás napján a választás tisztességtelen befolyásolására vonatkozó állításokat tett, így különösen a névjegyzékbe a szavazást megelőzően felvett személyek tényleges lakóhelyére tett Kifogástevők szerint hamis állítást, illetve felvetette további személy vélelmezhetően „fiktív lakcímre” bejelentésének lehetőségét. Kifogástevők beadványában, illetve annak 2017. november 15-én kelt kiegészítésében foglaltak szerint ez összeférhetetlen magatartás a HVB elnöki tisztséggel. Jelezték, hogy az elnökkel a fentiek miatt a továbbiakban együttműködni nem tudnak.

[2]          Lendvajakabfa jegyzője a beadványt választási kifogásnak minősítette, és a Lendvajakabfai Helyi Választási Bizottság elé terjesztette, amely 2017. november 16-i ülésén a beadványt tárgyalta, de a Kifogástevő tagok távozása miatti határozatképtelenséget követően döntést nem hozott.

[3]          A döntéshozatal elmaradása miatt a HVI vezetője a kifogást felterjesztette a Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz, amely 3/2017. (XI. 20.) TVB határozatában megállapította a Ve. 242. § (1) bekezdése alapján a választási szerv hallgatása miatti jogsértést és meghozta az elmulasztott döntést.

[4]          A kifogást a TVB a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el, mert álláspontja szerint a beadvány a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt feltételek közül nem tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, annak bizonyítékait, továbbá a kifogás benyújtóinak lakcímét és személyi azonosítóját.

II.

[5]          Kifogástevők a TVB határozata ellen 2017. november 22-én nyújtottak be fellebbezést. Ebben előadták, hogy a döntés számukra nem értelmezhető, és a Zala Megyei Területi Választási Bizottság beadványukat félreértelmezte, mert azt nem arra alapozták, hogy a névjegyzékbe a szavazást megelőzően felvettek a lakcímkártyájukon szereplő címen laknak-e ténylegesen. Ezzel szemben arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a HVB elnöke jelen ügyben, és a választáshoz kapcsolódóan más ügyekben is hamis állításokat tett, illetve a jövőre nézve „fiktív lakcímbejelentésnek” értelmezhető ígéretet tett, amely szintén nem jogkövető magatartás. Fellebbezésük további részében sérelmezik ugyanakkor, hogy az időközi választást megelőzően bejelentett „két ismeretlen (…) fő a mai napig sem él a településen, de az időközi polgármester választáson szavazott”.

[6]          Beadványukban rögzítik, hogy „személyes adatainkat semmilyen formában ezügyben nem tudjuk megosztani (…)”, amelyet azzal indokoltak, hogy a HVB elnöke ezeket az adatokat „hangosan a nyílt utcán kiszivárogtatta harmadik személynek (…)”. Mindezek alapján kérik az ügy kivizsgálását a jövőbeli jogsértések megelőzése érdekében.

III.

[7]          A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.

[8]          A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét és személyi azonosítóját.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a kérelem benyújtóinak lakcímét és személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.

[10]       A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezést benyújtók konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kérik a TVB határozatának felülvizsgálatát, emellett beadványukban az ügy kivizsgálásra vonatkozó javaslaton felül konkrét kérelmet sem jelölnek meg, ezért csak vélelmezhető, hogy a fellebbezés a korábbi kifogásban megjelöltekre, azaz a Lendvajakabfai HVB elnökének felmentésére irányul.

[12]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[14]       A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. november 23.

 

 

 

                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                        elnöke