130/2014. NVB határozat - J. G. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
130/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság J. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Nógrád megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 4/2014. (II. 21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 20-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Seres Mária, Mátraverebély polgármestere - aki egyben a Seres Mária Szövetségesei Mozgalom jelölő szervezetnek a Nógrád megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi jelöltje - állítása szerint 2014. február 17-én a településen az óvodai kerámiaműhely közmunkásaival, tehát az önkormányzat dolgozóival gyűjtetett ajánlásokat munkaidőben. A közmunkások állítása szerint az utcákat végigjárva, a házakhoz becsengetve íratták alá az íveket a polgármester megbízásából. A beadványban megnevezte az aláírásgyűjtő közmunkások személyét, illetve azon személyeket, akik felhívták a figyelmét a jogsértésekre. A fentiek alapján kérte az események kivizsgálását, és „Seres Mária pártjának kizárását a választásokból”.
Az OEVB 2014. február 21-én tartott ülésén 4/2014. (II. 21.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a kifogás nem tartalmazta a jogszabálysértést alátámasztó bizonyítékokat, amelyek szerinte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés b) pontja alapján a benyújtott kifogás kötelező tartalmi elemei, és azok hiánya a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után.
II.
Beadványozó 2014. február 24-én az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 4/2014. (II. 21.) számú határozatát. Fellebbezéséhez csatolta mátraverebélyi lakosok nyilatkozatait, amelyekben a közmunkások ajánlásgyűjtésének megtörténtéről nyilatkoznak. Előadta továbbá, hogy a településen elhelyezett kamarák is rögzítették a jogsértő ajánlásgyűjtést, az erről készült felvétel a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságnál érhető el, kérte annak beszerzését. Hivatkozott továbbá arra, hogy egy, a településen található üzletben is készült videofelvétel a jogsértésekről.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a hivatkozott jogszabálysértés bizonyítékait. Az OEVB helyesen állapította meg, hogy a beadványozó a kifogáshoz nem mellékelt bizonyítékokat, és ezen ok miatt döntött a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról. Beadványozó fellebbezéséhez már csatolta a fent nevezett személyek nyilatkozatait a jogsértés megtörténtéről. Bár a Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ez nem mentesíti beadványozót, hogy az elsőfokú eljárásban az akkor már rendelkezésre álló bizonyítékokat benyújtsa az első fokon eljáró választási bizottsághoz. Az új bizonyítékok benyújtásának lehetősége nem illeti meg beadványozót különösen abban az esetben, ha az első fokú eljárásban benyújtott beadványában foglaltak alátámasztására egyáltalán nem bocsátott a választási bizottság rendelkezésére bizonyítékot. Jelen esetben megállapítható, hogy az előző bekezdésben megnevezett személyek nyilatkozatai már beszerezhetők lettek volna az OEVB eljárása során is, tekintettel arra, hogy a feltételezett jogsértés 2014. február 17-én történt, a kifogás benyújtására pedig 2014. február 20-án került sor. Ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elsőfokú eljárásban benyújtani elmulasztott bizonyítékok pótlására a másodfokú eljárás során nincs lehetőség.
Beadványozó fellebbezésében felhívta továbbá a Nemzeti Választási Bizottságot a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságnál rendelkezésre álló, fent említett felvétel beszerzésére. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásban a beadványozó kötelezettsége a bizonyítékok beszerzése és rendelkezésre bocsátása, a választási bizottságok erre nem kötelesek. A Ve. kizárólag a média kampányban való részvételével kapcsolatban írja elő – 151. § (2) bekezdés – a választási bizottságok számára a bizonyíték hivatalból történő beszerzésének kötelezettségét. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság beadványozó ezen irányú indítványát elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 151. § (2) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés b) pontján, 215. § c) pontján, 225. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke