129/2014. NVB határozat - M. P. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
129/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. P. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fellebbezést elutasítja, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 3/2014. (II. 21.) határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. február 20-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy a Jászapáti Önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak a választási alapelvek megsértésével, munkaidőben, munkaruhájuk és cégautójuk használata mellett gyűjtöttek aláírásokat Pócs János, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltje számára.
A kifogást tevő beadványában két videofelvétel internetes elérhetőségét jelölte meg bizonyítékként, valamint indítványozta a videofelvétel-készítő, valamint az érintett közfoglalkoztatottak vezetőjének meghallgatását.
A beadványozó kérte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a, valamint a 123. § (2) bekezdés a) pontjának sérelme alapján jogszabálysértés tényének megállapítását, a jogsértő eltiltását további jogszabálysértéstől, valamint a választási eljárás jogorvoslattal érintett részének megsemmisítését – az eddig összegyűjtött aláírások érvénytelenítését.
Az OEVB február 21-i ülésén a kifogást elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a Ve. 2. §-ában foglalt alapelvek sérelme nem állapítható meg, tekintettel a tanúként, érintettként megjelent személyek által elmondottakra, melyek szerint önkéntes alapon, szabadidőben, saját erőforrásaik használatával végezték a támogatói aláírásgyűjtést. A hivatkozott videofelvétel alapján az OEVB megállapította, hogy az azon szereplő dokumentum nem egyezik a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 20. melléklete szerinti ajánlóívvel, így az ajánlásgyűjtésre vonatkozó szabályok jelen ügyben nem alkalmazhatók. Megállapította továbbá, hogy a videón, a megjelölt személyek által végzett tevékenység közvetlen kampánytevékenységnek minősül.
II.
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. február 24-én a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be, melyben kéri az OEVB határozatának megváltoztatását, a Ve. 2. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt választási alapelvek sérelmét, valamint Pócs János, a Fidesz-KDNP jelölő szervezet és az érdekükben eljáró aláírásgyűjtő személyek további jogszabálysértéstől való eltiltását.
A beadványozó hivatkozott az OEVB azon megállapítására, mely szerint a kifogásban megjelölt személyek tevékenysége a Ve. 149. §-a szerinti közvetlen kampánytevékenységnek minősíthető. Álláspontja szerint ezen megállapítás alapján Pócs János polgármester, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje megsértette a választási eljárás alapelveit, mivel önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottakat vett igénybe kampánytevékenység végzése céljából.
A beadványozó indítványozza továbbá a Ve. 225. §-a alapján a kifogásban bizonyítékként hivatkozott felvétel készítőjének tanúként történő meghallgatását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság figyelembe vette a felterjesztett elsőfokú iratanyag alapján Pócs János képviselő-jelölt nyilatkozatát, mely szerint nem ajánlásgyűjtés, hanem támogatói aláírásgyűjtés zajlott és azt szabadidejükben, saját erőforrásaik használatával végezték. A közfoglalkoztatottak vezetője az elsőfokú eljárásban tett tanúmeghallgatása során megerősítette ezen nyilatkozatot, mely szerint saját gépkocsijával, önként, szabadidőben gyűjtött támogatói aláírásokat.
A Bizottság a kifogásban hivatkozott videofelvétel alapján megállapította, hogy az – annak szerkezete és az elhangzott párbeszéd alapján – megrendezett jelenetet tartalmazhat, valamint a felvételen látható személyek arca elmosódott, ennél fogva nem állapítható meg személyazonosságuk. A Bizottság álláspontja szerint továbbá a hivatkozott médiatartalom alapján egyértelmű, hogy az azon látható személyek által kézben tartott dokumentum nem egyezik meg a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványú ajánlóívekkel. Mindezek alapján a a felvétel tartalmazza a tényállás megállapításához szükséges tényeket, így a Bizottság nem tartja indokoltnak a bizonyítékként hivatkozott felvétel készítőjének meghallgatását.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben ismertetettek alapján megállapítja, hogy nem a választási eljárási törvény hatálya alá tartozó ajánlásgyűjtés történt. A Ve. 120-123. §-ai tartalmazzák az ajánlóívre és az ajánlásgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, így egyéb, választási eljáráson kívüli aláírásgyűjtésre a Ve. szabályai nem vonatkoznak.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 120-123. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke