127/2014. NVB határozat - S. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
127/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 8/2014. (II. 21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 19-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy a Budapest, VIII. kerület Nap u. 37. (Nagytemplom u. sarok) szám alatt a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sértő, illegális plakátkihelyezés történt. A kifogás mellékleteként csatolta a jogszabálysértést alátámasztó fényképfelvételt, amelyen a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet jelöltjének, Pál Tibornak a nevével ellátott plakát látható egy közlekedési táblán.
Az OEVB a 2014. február 21-én tartott ülésén meghozott 8/2014. (II. 21.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a plakátkihelyezéssel megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontját, és eltiltotta a jogsértőt a további jogsértésektől. Álláspontja szerint a plakát kihelyezése a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011 (X. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontjába ütközik, amely tiltja plakát elhelyezését a közút tartozékain. Ezen jogszabályi rendelkezés megsértésével a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvnek a megsértése is megvalósul. Az OEVB határozata úgy rendelkezett, hogy a jogsértő személye nem állapítható meg, véleménye szerint azonban ez nem akadálya a jogsértés megállapításának.
II.
Beadványozó 2014. február 24-én fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 8/2014. (II. 21.) számú határozatát. Fellebbezésében előadta: a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy a jogsértést Pál Tibor illetve a Magyar Szocialista Párt követte el, álláspontja szerint a plakát kihelyezése egyértelműen fent nevezettek érdekében történt, a plakát a Magyar Szocialista Párt szabványplakátja, az csak és kizárólag hozzájuk köthető, ezért az OEVB-nek Pál Tibort és a Magyar Szocialista Pártot, valamint annak VIII. kerületi tagszervezetét kellett volna eltiltania a jogsértéstől.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár a Ve. plakátokról rendelkező 144. §-a kifejezetten nem tiltja plakátok kihelyezését közlekedési táblákra, azonban a Korm. rendelet - amelynek 1. §-a kifejezetten kiterjeszti hatályát a választási plakátokra is - 3. § (2) bekezdés b) pontja tartalmaz erre vonatkozó tilalmat. Mindezek alapján az OEVB helyesen állapította meg, hogy jelen esetben a plakát kihelyezése más jogszabályban foglalt tilalom megszegése folytán a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütközik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az a tény, hogy egy plakát formailag és tartalmilag egy adott jelölthöz, illetve jelölő szervezethez köthető, illetve a plakát kihelyezése egy adott jelölt vagy jelölő szervezet érdekében történt, még nem bizonyítja, hogy az érintett jelölő szervezet követte el a jogszabálysértést. Az elkövető és az a személy, akinek érdekében a jogszabálysértő cselekményt elkövették nem feltétlenül azonos. A jogszabálysértés megállapításához vizsgálni kell azt is, hogy mely személy vagy szervezet helyezte ki a választási plakátot ténylegesen az adott közterületre. Erre utaló bizonyítékot beadványozó sem az OEVB-hez benyújtott kifogáshoz, sem az OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezéshez nem csatolt, az eljárás során egyéb módon sem merült fel olyan tény vagy bizonyíték, amely a plakátot kihelyező személy kilétére utalt volna. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen járt el, amikor a határozatában nem állapította meg a jogszabálysértést elkövető személyt.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 144. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Korm. rendelet 1. §-án, 3. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke