126/2014. NVB határozat - S. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
126/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek részben helyt ad, a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 7/2014. (II. 21.) számú határozatának rendelkező részében foglaltakat helybenhagyja. A határozat indokolását megváltoztatja oly módon, hogy az elutasítás okaként a választási jogszabálysértés megállapításának bizonyítottság hiányában történő mellőzése helyett a választási jogszabálysértés hiányát jelöli meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 19-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy a Budapest, VIII. kerület Tömő u. 29. szám alatt – „a Coop-al szemben” - a választás tisztaságát, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét sértő, illegális aszfaltfestés történt. A kifogás mellékleteként csatolta a jogsértést alátámasztó fényképfelvételt, amelyen a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet emblémája található. Beadványozó 2014. február 19-én újabb kifogást nyújtott be a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 6. szám alatt történt aszfaltfestés ügyében, az előzővel megegyező tartalommal.
Az OEVB a 2014. február 21-én tartott ülésén a két kifogást együtt bírálta el, és a meghozott 7/2014. (II. 21.) számú határozatával azokat elutasította. Megállapította, hogy a beadványozó által hivatkozott aszfaltfestések plakátnak minősülnek, azonban álláspontja szerint azok esetében jogszabálysértés nem állapítható meg, mivel pontos helyük nem beazonosítható, így nem bizonyított, hogy az aszfaltfestések a 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tiltott helyen találhatók.
II.
Beadványozó 2014. február 24-én fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 7/2014. (II. 21.) számú határozatát. Fellebbezésében előadta: a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy az aszfaltfestésekre a jogszabályi rendelkezések megsértésével került sor. Állításának alátámasztására további fényképfelvételeket bocsátott a Nemzeti Választási Bizottság rendelkezésére.
A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által újonnan mellékelt fényképfelvételeket megvizsgálva megállapítja, hogy az aszfaltfestések a járdán találhatók mind a Tömő utca 29., mind a Szigony utca 6. szám alatti helyszínen. A Nemzeti Választási Bizottság a helyszínekről az interneten található felvételeket is megvizsgálta, és azok alapján is ugyanerre a következtetésre jutott. A Korm. rendelet fent hivatkozott 3. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem minősül jogellenesnek reklámcélú berendezés – beleértve a választási plakátot is – járdán történő elhelyezése, így az aszfaltfestések elhelyezése nem valósított meg jogszabálysértést. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás elutasításának helyes indoka az, hogy nem történt választási jogszabálysértés.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdésére - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 231. § (5) bekezdésén, a Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 27.
 
 
 
                                                                         Dr. Patyi András
                                                             a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                 elnöke