124/2010. OVB határozat - a dr. G. K. magánszemély és a dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
124/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. G. K. magánszemély és a dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16. 00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2010. február 17-én kifogást nyújtottak be a Fővárosi Választási Bizottsághoz az Országos Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása ügyében. A Fővárosi Választási Bizottság a jogorvoslati kérelmet hatáskörének hiányára alapozva a benyújtás napján áttette az Országos Választási Bizottsághoz.
A kifogástevők beadványukban előadták, hogy a www.valasztas.hu honlapon 2010. február 16-án közzétételre került - az Országos Választási Bizottság alakuló üléséről szóló - jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy az ülés megtartására hol került sor.
A beadványozók kifogásolták, hogy a testület az elnök és az elnökhelyettes megválasztásáról szóló döntését nem foglalta határozatba és az ellen nem biztosított jogorvoslati lehetőséget.
A beadványban idézésre került a Ve. 21. § (1), a 22. § (2), a 28. § (2) és a 29. § (1) bekezdése. A kifogástevők álláspontja szerint a Ve. hivatkozott rendelkezései, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Kormányrendelet nem biztosít az önkormányzati miniszter részére hatáskört arra vonatkozóan, hogy javaslatot tegyen az Országos Választási Bizottság elnökének személyére. A jegyzőkönyv azonban rögzíti, hogy a testület elnökének személyére Varga Zoltán önkormányzati miniszter és Dr. Halmai Gábor országos választási bizottsági tag tett javaslatot. Mindez a beadványozók szerint sérti az Országos Választási Bizottságnak a Ve. 21. § (1) bekezdésében rögzített függetlenségét valamint a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban foglalt alapelveket.
A kifogástevők szerint a testület elnöke és elnökhelyettese megválasztásának eljárása sérti a Ve. 29. § (1) bekezdését, mivel az ülésen jelen lévő bizottsági tagoknak csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, azonban a jegyzőkönyv csak annyit rögzít, hogy négy igen szavazat került leadásra. A jegyzőkönyv tartalmából tehát nem állapítható meg, hogy az ülésen ki nem volt jelen, vagy a jelen lévő tagok valamelyike miért nem szavazott.
A beadványozók előadták, hogy véleményük szerint - tekintettel a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltakra - az Országos Választási Bizottság tagjaivá nem a 2006 és 2010 között is a testületben tisztséget viselő személyeket kellett volna megválasztani. Minderre tekintettel megítélésük szerint az Országos Választási Bizottság elnök - és elnökhelyettes-választása sérti a Ve. 3. § d) pontját.
A kifogástevők a leírtak alapján kérték a jogsértés megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, valamint az Országos Választási Bizottság elnök és elnökhelyettese megválasztásának megismételtetését. Bizonyítékként csatolták az alakuló ülés jegyzőkönyvét és a 2009. október 21. országos választási bizottsági ülés jegyzőkönyvének részletét.
 
 
 
II.
 
A kifogás az alábbiak miatt nem alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság szerint – tekintettel a Legfelsőbb Bíróság Kvk. III. 37.782/2009/4. és a Kvk. I. 37.181/2010/4. számú végzéseiben foglaltakra – a Ve. 29/B. § (2) bekezdésében rögzített, a határozat tartalmi elemeit meghatározó rendelkezésből kitűnik, csak a választási eljárással összefüggő kérelmek, kifogások, továbbá a Ve. által konkrétan meghatározott, hivatalból meghozni rendelt döntések (pl.: a választás eredményének megállapítása) tekinthetők olyan ügyeknek, amelyekről a választási bizottságnak határozati formában kell dönteni.
Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a testület elnökének és elnökhelyettesének megválasztása nem tekinthető olyan eljárásnak, melyet a Ve. 29/B. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 29/C. § (1) szerinti határozatba kell foglalni. Az Országos Választási Bizottság tehát nem sértett választásra irányadó jogszabályt, mikor az elnök és elnökhelyettesének megválasztásáról szóló döntését nem a Ve. 29/B. §-a előírásainak megfelelően hozta meg.
 
A testület megállapítja, hogy az Országos Választási Bizottság 2010. február 15-én tartott alakuló ülésén a testület elnökének személyére Dr. Halmai Gábor, az Országos Választási Bizottságának tagja, az elnökhelyettes személyére Dr. Szigeti Péter a Bizottság elnöke tett javaslatot. Emellett Varga Zoltán, önkormányzati miniszter – Dr. Halmai Gábor javaslatával egybehangzóan – szintén dr. Szigeti Pétert javasolta az Országos Választási Bizottság elnökének. Az Országos Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztására, ahogyan azt az alakuló ülésről készült jegyzőkönyv is rögzíti, a Ve. 28. § (2) bekezdésében foglalt eljárási rendben került sor, az elnököt és helyettesét a választott tagok - megválasztásukat és az eskütételüket követően - maguk közül választották meg, így a miniszter által tett javaslat az ügy érdemére nem volt kihatással. Ezáltal nem sérültek a Ve. 21. § (1) bekezdésének rendelkezései és a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban foglalt alapelvek.
 
A Ve. 29. § (1) - (2) bekezdései tartalmazzák a választási bizottság döntéshozatalára és az üléséről készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat. A testület megállapítja, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyve egyértelműen tartalmazza azt, hogy az ülésen ki vett részt, és hogy a jelen lévő országos választási bizottsági tagok milyen szavazati arányban választották meg az elnököt és az elnökhelyettest. A jegyzőkönyv rögzíti, hogy az elnököt és az elnökhelyettest is a jelen lévő öt választott tag négy igen szavazattal választotta meg, vagyis a jelen lévő tagok többségének azonos tartalmú szavazatával. Erre tekintettel a Bizottság a szavazás során a Ve. 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően döntött.
 
A leírtak alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 3. § a) és d) pontjain, a 21. § (1) bekezdésén, a 28. § (2) bekezdésén, a 29. §-án, a 29/B. §-án, a 29/C. § (1) bekezdésén, a 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke