123/2010. OVB határozat - T. Z. kifogása tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
123/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 19. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva T. Z. kifogása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
A beadványozó 2010. február 17-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz. A beadványozó kifogásában előadta, hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők választása jogszabálysértés miatt alkotmányellenes. A kifogást tevő álláspontja szerint „A Magyar Köztársaság Kormánya törvénysértést követett el, elsődlegesen Ve. 9. § (1), áttételesen Alkotmány 71. § (1)., mert megtartotta az alkotmányellenes országgyűlési egyéni és területi választókerületeket terület-létszám eloszlást”.
A beadványozó kifogásához bizonyítékként csatolta a www.valasztas.hu oldalon elérhető, országgyűlési egyéni választókerületekről szóló aktuális kimutatást, az Alkotmánybíróság 22/2005. (VI.17) AB határozatát, az országgyűlési egyéni választókerületekről általa készített statisztikai célú ábrákat, valamint idézte a Ve. 152. §-át és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 50. § (2) bekezdését.
A kifogást tevő kérte a 2010. évi országgyűlési képviselők általános választása alkotmányellenességének megállapítását jogszabálysértés miatt, jogszabálysértőként a Magyar Köztársaság Kormányát megnevezve.
 
II.
 
 
A kifogás az alábbiak miatt nem alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának alkotmányossági vizsgálatára a testület nem rendelkezik hatáskörrel.
A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy konkrét választás eredményével kapcsolatos kifogások vizsgálata egyébként is a választás eredményének megállapítását követően lehetséges.
A fent leírtak alapján Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
 
III.
 
A határozat a 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke