122/2019. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezetnek az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelőkkel kapcsolatos beadványa tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

122/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy utca 5.) jelölő szervezetnek az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelőkkel kapcsolatos beadványa tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság tudomásul vette a Mi Hazánk Mozgalomnak a 2019. május 15-i nyilatkozatát, amelyben visszavonta a 110/2019. NVB határozattal nyilvántartásba vett Szalóky Attilának – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 245. § (2) bekezdése szerinti – megfigyelői megbízását.

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására Nagy Zsolt Józsefet és Kovacsev Zoránt a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A Ve. 20. § (1) bekezdése, a 27. § (3) és a 245. § (2) bekezdése alapján  a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[2]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Mi Hazánk Mozgalom, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet – az Európai Parlament tagjainak választásán a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt – 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2019. május 10-én 5 fő megfigyelőt bízott meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[3]    A Nemzeti Választási Bizottság 110/2019. számú, 2019. május 16-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett határozatában egy fő megfigyelőként való nyilvántartásba vételét megtagadta, mivel bejelentése nem felelt meg a Ve. 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak. Ugyanezen határozatában Jakab Lajos Bernátot, Takács Andrást, Szalóky Attilát és Nagy Lászlót megfigyelőként nyilvántartásba vette, tekintettel arra, hogy nevezett személyek bejelentése megfelelt a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 245. § (3) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

[4]    A Mi Hazánk Mozgalom képviseletében eljáró Árgyelán János 2019. május 15-i jognyilatkozatában Szalóky Attila megfigyelőként való megbízását visszavonta. Ezzel a jelölő szervezet által bejelentett és nyilvántartásba vett, a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzésére és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére megbízott megfigyelők száma háromra csökkent.

[5]    A Mi Hazánk Mozgalom 2019. május 15-i jognyilatkozatában az előző bekezdésben írtakra tekintettel újabb két személyt, Nagy Zsolt Józsefet és Kovacsev Zoránt jelentette be a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként.

[6]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Nagy Zsolt Józsefnek és Kovacsev Zoránnak a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján a bejelentett személyek rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek törvényi akadálya nincsen.

[7]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8]    A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § 3) bekezdésén, a 245. § (2) és (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 17.

                                                                                                            

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke