121/2015. NVB határozat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában a Budapesti Román Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
121/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában a Budapesti Román Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatában megüresedett mandátum kiadását mellőzi és megállapítja, hogy a mandátum betöltetlen marad.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. július 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
Roxin Anna a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tagja, az Önkormányzat elnökéhez intézett levelében képviselői mandátumáról lemondott, így az Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt. Az Önkormányzat Közgyűlése 75/2015. (IV. 24.) számú MROÖ határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről a az Önkormányzat Hivatalvezetője 2015. május 12-én kelt levélben tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Gyulai Törvényszék 2015. május 24-én kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A Nektv. 69. § (1) bekezdése szerint „[h]a a megüresedett mandátumot a 68. § szerint nem lehet betölteni, mert nincs több jelölt, a mandátum - a (2) bekezdés kivételével - a következő általános választásig betöltetlen marad”.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi országos választásán a Budapesti Román Egyesület jelölő szervezet listáján Roxin Anna és Bálint István szerzett mandátumot. A jelölő szervezet országos listáján a mandátumot szerzett jelölteken kívül további tizenhat személy szerepel. 2014. december 30-án ezen személyek mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a jelöltségről lemond és az Önkormányzatban képviselői mandátum megüresedése esetén nem kívánja a megüresedett mandátumot betölteni. Mivel a jelölő szervezet listáján nincs több jelölt, így a mandátum kiadására nincs lehetőség. Ezen okból a Nemzeti Választási Bizottság a Nektv. 69. § (1) bekezdése alapján a mandátum kiadását mellőzte, és megállapította, hogy az betöltetlen marad.
II.
A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, a 69. §-án, a 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. július 3.
 
 
 
                                                                                        Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke