121/2010. OVB határozat - a dr. G. K. magánszemély és a dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
121/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (4) bekezdésének d) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a dr. G. K. magánszemély és a dr. F. J. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy sérült a Ve. 83. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
 
A beadványozók 2010. február 16-án kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványukban előadták, hogy törvényes határidőn belül, 2010. február 13-án bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztettek elő az Országos Választási Bizottság 114/2010. számú határozata ellen. A kifogástevők rögzítették, hogy felülvizsgálati kérelmük 2010. február 13-án 19 óra 15 perckor faxon került benyújtásra az Országos Választási Bizottsághoz. Beadványukban idézték a Ve. 4. § (3) – (4), a 83. § (6) és a 84. § (3) bekezdéseinek rendelkezéseit. E jogszabályi rendelkezések alapján a kifogástevők szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmüket 2010. február 13-án, a beérkezését követően, vagy 2010. február 14-én 16. 00 óráig kellett volna továbbítani a Legfelsőbb Bíróságra. Tekintettel arra, hogy a kifogástevők a Legfelsőbb Bíróságtól a beadvány tárgyalásának időpontjáról kért tájékoztatást 2010. február 15-én 22. 00 óráig nem kapták meg, így tájékoztatást kértek az Országos Választási Bizottságtól felülvizsgálati kérelmük felterjesztésének pontos időpontjáról. A kifogástevők beadványukban előadták, hogy amennyiben az Országos Választási Bizottság illetve az Országos Választási Iroda a Bizottság 114/2010. számú határozata ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelmüket nem továbbította 2010. február 14-én 16.00 óráig a Legfelsőbb Bíróság felé, kérelmüket az Országos Választási Bizottság a fent leírt mulasztás miatt tekintse kifogásnak. Ez esetben kérik a Ve. 83. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésének megállapítását, az Országos Választási Iroda eltiltását a további jogsértéstől és a felülvizsgálati kérelem Legfelsőbb Bírósághoz való továbbításának haladéktalan elrendelését. A kifogástevők beadványukhoz csatolták a felülvizsgálati kérelem megküldéséről szóló fax naplót.
 
II.
A kifogás az alábbiak miatt alapos.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Választási Iroda által tett nyilatkozat szerint a kifogástevők 2010. február 13-án faxon megküldött felülvizsgálati kérelme 2010. február 14-én 16.00 és 17.00 óra között került továbbításra a Legfelsőbb Bíróságra. Erre tekintettel a Bizottság megállapítja, hogy megvalósult a Ve. 83. § (6) bekezdésének sérelme. A testület azonban megjegyzi, hogy mivel a felülvizsgálati kérelem 2010. február 14-én továbbításra került az annak elbírálására jogosult szervhez, és a továbbítás késedelme minimális volt a jogszabályban előírt időponthoz képest, így az a felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálását semmilyen módon nem befolyásolta.
Ezt támasztja alá az a tény, hogy a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet elbírálta valamint a Kvk.II.37.188/2010/2. számú végzésében azt nem elkésettség miatt utasította el valamint a késedelmes továbbításra vonatkozóan nem tett megjegyzést.
 
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. hatályos szabályozása bizonyos esetekben nem teszi lehetővé a bírósági felülvizsgálati kérelem jogszerű felterjesztését. A gyakorlatban ugyanis megvalósíthatatlan a közvetlenül 16.00 óra előtt benyújtott beadványoknak az illetékes bírósághoz 16.00 óráig történő felterjesztése.
 
A leírtak alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 83. § (6) bekezdésén, a 78. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke