1201/2014. számú NVB határozat az Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1201/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület (1156 Budapest, Páskomliget utca 45. 3/13.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 14-én kelt, Pk.60211/2011. számú kivonatában szereplő névvel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület 2014. augusztus 14-én a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét a Nemzeti Választási Bizottságnál, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán.
A szervezet hivatalos neveként a P3 jelű formanyomtatványon az Összefogás Tisztáb Humánusabb Élhetőbb Településért elnevezést tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 14-én levélben kereste meg az egyesületet nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket a bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. A Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 14-én megküldött és kelt, Pk.60211/2011. számú kivonata szerint a szervezet hivatalos neve: Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet hivatalos neve annak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában nyilvántartott neve, ezért a P3 jelű formanyomtatvány megfelelő rovatába is a szervezet hivatalos neveként ezt kell feltüntetni.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az egyesületet a Fővárosi Törvényszék 2014. augusztus 14-én kelt, Pk.60211/2011. számú kivonatában szereplő, Összefogás Tisztább Humánusabb Élhetőbb Településért Egyesület elnevezéssel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy az egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelelt.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, a 307/D. §-án, az IM rendelet 10. számú mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. augusztus 15.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke