12/2016. NVB határozat - G Sz. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

12/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság G. Sz. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 4/2016. (II. 18.) sz. TVB határozatát megváltoztatja és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma által a 2016. március 20-i Pest megyei területi időközi roma nemzetiségi önkormányzati választásra állított roma nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. február 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

 

A TVB 1/2016. (I. 6.) sz. TVB határozatával Pest megyében a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők területi időközi választását 2016. március 20-ra tűzte ki, tekintettel arra, hogy a Pest Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. december 11-i ülésén a 34/2015. (12. 11.) számú határozatával kimondta feloszlatását. A TVB 1/2016. (I. 6.) számú határozatában, hivatkozva a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 70. §-ra, rögzítette, hogy az időközi választáson a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség valamint az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma szervezetek jogosultak lista állítására. A TVB az időközi választást kitűző határozatának mellékletében megállapította az időközi választás eljárási határidőit és határnapjait, melynek II/2. pontja szerint – figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 319. § (1) bekezdésére – a roma területi nemzetiségi önkormányzati listát legkésőbb 2016. február 16-án 16.00 óráig kellett bejelenteni.

 

A TVB által felterjesztett iratanyagok szerint az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma szervezet 2016. február 16-án nyújtotta be a TVB-hez a szervezetnek az időközi választáson jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételéhez szükséges, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. melléklete (a továbbiakban: P4 nyomtatvány) szerinti nyomtatványt, valamint alapszabályát. A TVB 3/2016. (II. 18.) számú határozatában megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma szervezetet, mint nemzetiségi jelölő szervezetet a 2016. március 20-i Pest megyei területi időközi roma nemzetiségi önkormányzati választáson nyilvántartásba vette. A TVB határozatában utalva a szervezet elnökének 2016. február 17-i nyilatkozatára rögzítette, hogy a bírósági kivonat valamint a szervezet alapszabálya sem az elnök, sem az elnökhelyettes vonatkozásában nem tartalmazza a képviseleti joguk terjedelmét, ezért a TVB az elnökhelyettes képviseleti jogát elfogadta.

 

A csatolt iratok szerint az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 2016. február 16-án a TVB-hez benyújtotta a lista bejelentésére szolgáló, a Rendelet 20. melléklete (a továbbiakban: L8 nyomtatvány) szerinti nyomtatványt, valamint 11 képviselőjelöltje személyi lapjait, a Rendelet 23. melléklete (a továbbiakban: SZ5 nyomtatvány) szerinti nyomtatványokon. A TVB 4/2016. (II. 18.) számú határozatában megállapította, hogy a lista 6. helyén bejelentett személy nem szerepel a központi roma nemzetiségi névjegyzékben, ezért az időközi választáson nem rendelkezik választójoggal, így jelölését a TVB visszautasította. Egyebekben pedig a TVB megállapította, hogy a lista nyilvántartásba vételének törvényes feltételei fennálltak, így azt 10 fő jelölttel a 2016. március 20-i Pest megyei területi időközi roma nemzetiségi önkormányzati választásra, mint roma nemzetiségi listát nyilvántartásba vette.

 

II.

 

Beadványozó 2016. február 19-én 17 óra 7 perckor elektronikus úton, majd február 20-án személyesen nyújtotta be fellebbezését a TVB 4/2016. (II. 18.) számú határozatával szemben.

Álláspontja szerint a TVB határozata sérti a Ve. 119. § (1) bekezdését. A jogsértést azzal indokolta, hogy főszabály szerint lista állítására csak jelölő szervezet jogosult, a jelölő szervezet pedig a Ve. 3. § 3. pontja szerint az a szervezet, amelyet a választási bizottság nyilvántartásba vett. Az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a lista 2016. február 16-i bejelentésekor még nem volt jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, ezért a lista bejelentésére nem volt jogosult. Mindebből kifolyólag pedig a TVB a listát nem vehette volna nyilvántartásba. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértést, és a Ve. 231. § (5) bekezdése alapján változtassa meg a TVB határozatát úgy, hogy az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma által bejelentett lista nyilvántartásba vételét tagadja meg.

 

III.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezéssel kapcsolatban rögzíti, hogy azt a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján az arra jogosult személy nyújtotta be és tartalmazza a Ve. 224. (3) bekezdésében rögzített elemeket, valamint a 224. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül került benyújtásra, ezért az érdemi elbírálásra alkalmas.

A fellebbezés alapos.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők területi időközi választására vonatkozó szabályokat a Nektv. és a Ve. tartalmazza.

A Nektv. 60. § (1) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi szervezet állíthat listát. A nemzetiségi szervezet fogalmát a Nektv. 2. § 14. pontja határozza meg. Ezzel összhangban rögzíti a Ve. 3. § 3. pontja, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette. A Ve. 119. § (1) bekezdése szerint azt a szervezetet, amely listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Az időközi választások tekintetében a Ve. 307/D. § második mondata – melyet a 308. § alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is alkalmazni kell – kimondja, hogy időközi választáson a lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

A Nektv. 70. §-a szerint a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán csak azok a nemzetiségi szervezetek állíthatnak listát, amelyek a megelőző általános választáson arra jogosultak voltak.

2014-ben a Pest megyei roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-re kitűzött választásán a listaállítás jogát – a TVB 86/2014. (IX. 06.) és 94/2014. (IX. 09.) számú határozatai szerint – két szervezet szerezte meg, a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma. Mindebből következik, hogy a 2016. március 20-ra kitűzött Pest megyei területi időközi roma nemzetiségi önkormányzati választáson is e két szervezet jogosult lista állítására. A Nektv. 70. §-a a listaállításra jogosultak alanyi körét szűkíti az időközi választáson az általános választásokhoz képest, egyéb, a törvényi feltételek nem teljesítésére vonatkozó mentességet azonban nem ad. Vagyis a lista állításának törvényi feltételei ebben az esetben is vonatkoznak a szervezetekre. A Ve. 308. §-a a Ve. XV. fejezetében foglalt eltérésekkel az időközi választáson is alkalmazni rendeli a Ve. I-XII. Fejezetében foglaltakat, amiből az alábbiak következnek.

A 2016. március 20-ra kitűzött Pest megyei roma időközi nemzetiségi önkormányzati választáson a listaállításra jogosult két szervezetnek ahhoz, hogy a Nektv. 70. §-a alapján meglévő jogosultságukat, nevezetesen a listaállítás jogát gyakorolhassák, jelölő szervezetként be kellett jelentkezniük a TVB-nél. A listaállítás további feltétele, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfeleljen és a TVB a szervezetet, mint jelölő szervezetet nyilvántartásba vegye. A választási eljárás szempontjából az adott szervezet attól a pillanattól tekinthető jelölő szervezetnek, mikor a jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételről szóló választási bizottsági határozat jogerőre emelkedik. A választási bizottság határozata jogerőssé válásának szabályait a Ve. 47. §-a tartalmazza.

A listaállításhoz szükséges feltételek időbeli teljesülésének követelményét, nevezetesen, hogy az arra jogosult szervezetet a TVB jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vette az időközi választásra, a lista benyújtása időpontjában kell vizsgálni. Mindez abból is következik, hogy a Ve. nem ad lehetőséget arra, hogy a választási bizottság a feltételek időbeli teljesülésének érdekében például az eljárását felfüggessze, vagy a határozathozatalt elhalassza.

Jelen eljárásban a TVB által csatolt iratokból egyértelműen megállapítható, hogy az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma a 2016. március 20-ra kitűzött Pest megyei időközi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választására bejelentett listája bejelentésének időpontjában, 2016. február 16-án, a szervezet még nem volt az időközi választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezet. Vagyis – figyelemmel a Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 3. §. 3. pontjára, 119. § (1) bekezdésére és a 132. §-ára – a lista nyilvántartásba vételének törvényes feltételei nem álltak fenn.

A Ve. 319. § (2) bekezdése alapján a területi időközi nemzetiségi választáson a lista nyilvántartásba vételéről a területi választási bizottság dönt. A Ve. 308. §-a alapján alkalmazandó 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a bejelentés nem felel meg a törvényes feltételeknek.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy tévedett a TVB, amikor az időközi választáson a listaállítás feltételét, nevezetesen a szervezet jogerős, jelölő szervezetként való nyilvántartásába vételét a benyújtás időpontjában nem követelte meg, és e feltétel teljesülésének hiányában döntött a lista nyilvántartásba vételéről.

Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján a TVB 4/2016. (II. 18.) számú határozatát megváltoztatja és az MCF a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma szervezet által a 2016. március 20-i Pest megyei területi időközi roma nemzetiségi önkormányzati választásra állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja, tekintettel arra, hogy a lista bejelentése a hivatkozott törvényes feltételnek nem felelt meg.

IV.

A határozat a Nekt. 2. § 14. pontján, 47. §-án, 60. § (1) bekezdésén, 70. §-án, a Ve. 3. § 3. pontján, 119. §-án, 133. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, 308. §-án, 319. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1), (2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. február 22.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke