118/2014. NVB határozat - P. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
      118/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 9/2014. (II. 21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. február 21-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, mivel két perkátai lakos 2014. február 18-án a kora délelőtti órákban a perkátai önkormányzat tulajdonában álló kastély területén aláírást gyűjtött dr. Galambos Dénes Fidesz-KDNP jelölt részére. Beadványozó álláspontja szerint a Fidesz-KDNP képviseletében eljáró személyek azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kastély területén és a hozzá tartozó parkban, mely művelődési és oktatási intézmények területe is, ráadásul közfoglalkoztatási programban résztvevőktől munkaidejük alatt gyűjtöttek aláírást, megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 123. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. Beadványozó szerint az aláírásgyűjtők megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, mert ajánlásokat másolt ajánlóíveken gyűjtöttek. Beadványozó álláspontja szerint az aláírást gyűjtők jogosulatlan adatkezelést is végeztek, valamint felmerül az okirat-hamisítás gyanúja is.
Az OEVB 2014. február 21-i ülésén a 9/2014. (II. 21.) számú határozatában a beadványozó kifogását elutasította. Az OEVB a határozat indokolásában kifejtette, hogy az aláírásgyűjtésről való tudomásszerzést követően a helyszínre érkező perkátai jegyző arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az aláírásgyűjtés tényét nem látta, de az aláírásgyűjtés nem a választások során kiadott hivatalos ajánló íveken folyt, hanem azok más támogató ívek voltak. Az OEVB megállapította, hogy a kifogásolt ívek nem a Ve. 121. § (2) bekezdésében szabályozott ajánló ívek voltak, azokra a Ve. rendelkezési nem alkalmazhatók.
 
II.
 
Beadványozó 2014. február 22-én az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB 9/2014. (II. 21.) számú határozatát, és állapítsa meg a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét, tiltsa el a Fidesz-KDNP jelölő szervezetet, valamint a nevükben eljáró aláírásgyűjtő személyeket a további jogszabálysértéstől. Fellebbezésében ismételten előadta, hogy önkormányzat tulajdonában álló területen, közfoglalkoztatottak foglalkoztatási idejében, oktatási idő alatt gyűjtöttek ajánlást és – álláspontja szerint – aláírásgyűjtés jogsértő módon fénymásolt íveken történt. Kifogásolta, hogy az OEVB nem vizsgálta, hogy az aláírásgyűjtő személyek adatvédelmi hatósági nyilvántartási számmal és engedéllyel rendelkeztek-e a gyűjtéshez, ezzel az OEVB a Ve. 43. §-ában foglalt tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy álláspontja szerint az is sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét, hogy a választási eljárás egyik fontos intézményével, az ajánlással visszaélve, megtévesztéssel gyűjtötték a választópolgárok adatait, tekintettel arra, hogy a választópolgárok abban a tudatban adták ajánló támogatásukat, hogy azt országgyűlési képviselő jelöléséhez adják.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz a felterjesztett elsőfokú iratanyag és a fellebbezés mellett figyelembe vette a Perkáta Nagyközség jegyzőjének 2014. február 24-én kelt írásos feljegyzését. A jegyző a helyszínre érkezve megtekintette az aláírásgyűjtést, mely során megállapította, hogy az nem a választási iroda által kiadott ajánlóíven folyt. Feljegyzésében leírta továbbá, hogy az ívek fénymásolt lapok voltak, melyen nem szerepelt sem képviselőjelölt neve, sem a választási iroda bélyegzője. Ezen tényekről telefonon is tájékoztatta az illetékes OEVB-t.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben ismertetettek alapján nem látta bizonyítottnak azt, hogy a választási eljárási törvény hatálya alá tartozó ajánlásgyűjtés történt, illetve azt sem, hogy mindez tiltott helyen, tiltott időben zajlott. A Ve. 120-123. §-ai tartalmazzák az ajánlóívre és az ajánlásgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, így egyéb, választási eljáráson kívüli aláírásgyűjtésre a Ve. szabályai nem vonatkoznak.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 120-123. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke