118/2010. OVB határozat - dr. F. Cs. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
118/2010. határozata

 
Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 15. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva dr. F. Cs. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogást hatáskör hiányában elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 14-én kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a Ve. 77. § (1) bekezdése alapján.  Kifogásában előadta, hogy a Magyar Köztársaság elnökének III-1/00282/2001. sz. határozata alapján az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első fordulójára 2010. április 11. napján (vasárnap) kerül sor. A beadványozó előadta továbbá, hogy a Ve. 96/A. § (1) bekezdése értelmében az országgyűlési képviselők választásának első fordulójában a külképviseleten a magyarországi szavazás napját megelőző 7. napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. A Ve. 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy "[a] választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, illetve az azokat megelőző vagy követő napra", továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 125. § (3) bekezdése a munkaszüneti napok között sorolja fel a húsvéthétfőt.
A beadványozó álláspontja szerint ezért a Köztársasági Elnök határozata a Ve. 4. § (1) bekezdésébe ütközik.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság – figyelemmel a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által ugyanezen tárgykörben hozott Kvk.II.37.151/2010/4. számú végzésére is - megállapítja, hogy a köztársasági elnök - az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló – határozata nem minősül a Ve. hatálya alá tartozó jogi aktusnak, mindezek alapján a kifogásban megjelölt cselekménynek a Ve. vonatkozó szabályai szerinti elbírálására az Országos Választási Bizottságnak nincs hatásköre, ezért a kifogást elutasítja.
 
 
III.
 
A határozat a Ve. 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke