1174/2014. NVB határozat - a Magyarországi Cigányok Fóruma – Összefogás Magyarországért Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1174/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Cigányok Fóruma – Összefogás Magyarországért Párt (2060 Bicske, Vörösmarty u. 78/A.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Cigányok Fóruma – Összefogás Magyarországért Pártot a Székesfehérvári Törvényszék Pk.60001/2014. számú kivonatában szereplő székhellyel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Magyarországi Cigányok Fóruma – Összefogás Magyarországért Párt 2014. augusztus 8-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán.
A párt bejelentkezéséhez csatolta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 10. számú melléklete (a továbbiakban: P3 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt.
A szervezet a jelölő szervezet székhelyeként a P3 jelű formanyomtatványon a 2060 Bicske, Vörösmarty 78. címet tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. augusztus 8-án levélben kereste meg a pártot nyilvántartásba vevő Székesfehérvári Törvényszéket a bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. A Törvényszék 2014. augusztus 11-én megküldött és kelt, Pk.60001/2014. számú kivonata szerint a szervezet székhelye: 2060 Bicske, Vörösmarty u. 78/A.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet székhelye annak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában nyilvántartott székhelye, ezért a P3 jelű formanyomtatvány megfelelő rovatába a szervezet székhelyeként ezt kell feltüntetni.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a pártot a Székesfehérvári Törvényszék 2014. augusztus 11-én kelt, Pk.60001/2014. számú kivonatában szereplő, 2060 Bicske, Vörösmarty u. 78/A. címmel veszi jelölő szervezetként nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy egyebekben a Magyarországi Cigányok Fóruma – Összefogás Magyarországért Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
II.
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 307/D. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. augusztus 11.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke