117/2022. NVB határozat - a Font Sándor országgyűlési képviselőjelölt és a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

117/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Font Sándor (a továbbiakban: Beadványozó1) országgyűlési képviselőjelölt és a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (képviseli: dr. Kerényi János, 1062 Budapest, Lendvai u. 28.; a továbbiakban: Beadványozó2) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 14/2022. (II. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás előzménye, tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a tényállás megállapítása körében szükségesnek tartja rögzíteni, hogy a jelen ügyre okot adó kifogás benyújtását megelőzően (2022. február 24-én) dr. M.-né T. Gy. M. (a továbbiakban: Kifogástevő) benyújtott egy, a jelen ügy alapjául szolgáló kifogás tartalmával szinte teljes mértékeben megegyező kifogást. E kifogás – a keltezésén kívül – egy további elemében tért el a jelen ügyben vizsgált kifogástól, ugyanis előbbiben az állított jogsértés dátumaként „2020. február 23-án” megjelölés szerepelt. Kifogástevő az elírást észlelve, 2022. február 25-én 10 óra 26 perckor elektronikus úton benyújtott egy újabb – az elsőként benyújtott kifogás tartalmával megegyező, a jogsértés időpontjának évszámát „2022.”-ben megjelölő – egyebekben változatlan – kifogást Font Sándor, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös országgyűlési képviselőjelöltjével szemben. Álláspontja szerint nevezett kifogásban megjelölt tevékenysége sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdését.
 2. Kifogásában előadta, hogy Font Sándor, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztáson a választókerületben a FIDESZ - KDNP egyéni képviselőjelöltje, 2022. február 23-án a kalocsai Szent István Gimnázium tanulóinak laptopokat adott át, valamint honlapján ugyanezen a napon az eseményről készült fotókat tett közzé, így álláspontja szerint Font Sándor kiskorú gyermekeket használt fel kampánytevékenység céljából. Kifogástevő bizonyítékként csatolta a Font Sándor közösségi oldalán szereplő, a hivatkozott eseményről beszámoló bejegyzésről készült képfelvételt, amely 3 további fotót tartalmazott.
 3. Kifogástevő előadta, hogy Font Sándor megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelvet, valamint az Nkt. 24. § (3) bekezdését, utóbbi szerint ugyanis „a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”. Állítása alátámasztásaként hivatkozott a választási bizottságok és bíróságok gyakorlatára (605/2018. NVB határozat, 218/2010. OVB határozat, Pest Megyei Bíróság 8.Kpk.26.493/2010/2. számú végzése, Zala Megyei Bíróság 8.Kvk.21.501/2006/2. számú végzése).
 4. Mindezek alapján Kifogástevő kérte, hogy a Bács-Kiskun Megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) állapítsa meg a választási eljárás kifogásában megjelölt alapelveinek megsértését, Font Sándort a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjét mint jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el és a jogsértéssel arányban álló bírságot szabjon ki.
 5. Az OEVB Kifogástevő elsőként benyújtott kifogását a 13/2022. (II. 25.) számú határozatával – az abban feltüntetett dátumra figyelemmel – elkésettség okán érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB a Kifogástevő másodikként benyújtott kifogását a 14/2022. (II. 25.) számú határozatával elbírálva megállapította, hogy a jelölt megsértette a Ve. kifogásban megjelölt alapelveit, az Nkt. hivatkozott rendelkezését, és eltiltotta Font Sándort a további jogsértéstől. Az OEVB határozatának indokolásában kifejtette, hogy a kifogáshoz becsatolt bizonyíték, valamint a hivatalból rendelkezésre álló adatok alapján Font Sándor Facebook oldalán a kifogásban megjelölt fényképek 2022. február 23. napján nyilvánosságra kerültek. Kifejtette továbbá, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy Font Sándor 2022. február 23-án a kalocsai Szent István Gimnáziumban a tanulók részére történt laptop átadáson részt vett és azon beszédet is tartott, amelynek tartalma nem ismert. Az OEVB álláspontja szerint azzal, hogy a jelölt a közösségi oldalán a hivatkozott eseményről készült fotókat közzétette, a választópolgárok számára megismerhetővé vált, hogy diákok részére – az állam által biztosított – nagyértékű számítástechnikai eszközöket adott át, ezáltal önmagát a választási kampány időszakában olyan pozitív színben tüntette fel, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, mindebből következően a kifogásolt tevékenység kampánytevékenységnek minősült.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó1 az OEVB határozata ellen 2022. február 28-án 15 óra 54 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be.
 2. Fellebbezésében előadta, hogy a 13/2022. sz. elutasító határozat és a 14/2022. sz. elmarasztaló határozat indokolása ugyanazon szövegű kifogásra hivatkozik, egymással ellentmondó határozatokkal. Álláspontja szerint a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján jogszabálysértő a meghozott határozat, „hiszen indoklásában egy megelőző eljárás állításait citálja”.
 3. Mindezek alapján Beadványozó1 arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt, és változtassa meg az OEVB 14/2022. (II. 25.) számú határozatát, a kifogást pedig utasítsa el.
 4. Beadványozó2 2022. február 28-án 16 órakor elektronikus úton nyújtotta be fellebbezését az OEVB 14/2022. (II. 25.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottság részére.
 5. A fellebbezéseket a Bács-Kiskun Megye 03. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője ugyanezen a napon 16 óra 17 perckor felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottság részére.
 6. Beadványozó2 előadta, hogy álláspontja szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, mert sérti a Ve. 212. § (2) bekezdését és a 215. § c) pontját.
 7. Érintettsége alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetséget a 40/2022. (I. 27.) NVB számú határozatával jelölő szervezetként nyilvántartásba vette, e döntés 2022. január 30-án jogerőre emelkedett, így érintettsége alátámasztásaként azzal érvelt, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet.
 8. Beadványozó2 fellebbezésében előadta, hogy az NVB 58/2015. (IV. 6.) NVB határozatában akként foglalt állást, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz, mikor rögzíti, hogy „A kifogásnak tartalmaznia kell (..)”. A jogszabályhely nyelvtani és rendszertani értelmezésének az az álláspont felel meg, mely szerint „a kifogás”-nak mint jogorvoslati kérelemnek a benyújtására egy alkalommal van lehetőség, az egy egyszeri cselekmény, és a benyújtott kifogásnak tartalmaznia kell minden, a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemet annak érdekében, hogy érdemi elbírálásra alkalmas legyen.
 9. Álláspontja szerint a kifogás benyújtójának rendelkezési joga beadványa felett korlátozott, és csak arra van lehetősége, hogy a Ve. 216. §-a alapján visszavonja azt, és amennyiben a beadványozónak a kifogása elbírálásáig lehetősége lenne a már benyújtott kifogást folyamatosan kiegészíteni, úgy az a választási szervek munkájának ellehetetlenüléséhez és a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés kiüresítéséhez vezetne.”
 10. Erre figyelemmel álláspontja szerint a további kérelem (a másodikként benyújtott kifogás) érdemben már nem vizsgálható, akkor sem, ha az első kérelemben valóban súlyos hiba volt. Álláspontja alátámasztásaként hivatkozott az NVB korábbi határozataira, illetve a Kúria Kvk.I.37.951/2016/3. számú végzésére, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy a Kúria kimondta: „a kifogás benyújtását követően a kifogás már nem egészíthető ki. Ez nemcsak a sommás eljárás sajátosságaiból, s nemcsak a Ve. 212. § (2) bekezdésből következik, hanem a Ve. – felülvizsgálati kérelemben megjelölt – 216. §-ából is. Ugyanis ha a választási bizottság a visszavont felülvizsgálati kérelem alapján az eljárást hivatalból mégis folytathatja, ez azt jelenti, hogy a kifogás benyújtásával a kifogás eloldódott a kifogás előterjesztőjétől, tehát a kifogás benyújtójának a „rendelkezési joga” adott esetben még a visszavonásra sem terjed ki. Az, hogy a Ve. 43. § (2) bekezdése lehetővé teszi a bizonyítékok széles körének felhasználását, vagy hogy a kérelmező szóbeli nyilatkozattételt tehet a Ve. 43. § (3) bekezdés alapján, még nem jelenti azt, hogy a benyújtott kifogást – amely alapján rögzült a vizsgálat iránya, a bizonyítandók köre – később kiegészítheti.”
 11. Beadványozó2 hivatkozott a Ve. 215. § c) pontjára, amely szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani azt a kifogást, amely nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Álláspontja szerint a második alkalommal benyújtott jogorvoslati kérelem már nem „a” kifogás volt, ekként annak érdemi vizsgálatát sem lehetett volna elvégezni.
 12. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésének adjon helyt, az OEVB támadott határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében változtassa meg, és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A Ve. 217. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti azoknak az előtte folyamatban levő ügyeknek az egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. Ennek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó1 és Beadványozó2 fellebbezésének elbírálását egy eljárásban folytatja le.
 2. Beadványozó1 és Beadványozó2 fellebbezése nem alapos.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 4. A Bizottság elfogadta Beadványozó2-nek az érintettsége igazolására vonatkozó érvelését. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy Beadványozó1 a fellebbezéssel támadott határozat kötelezettjeként érintett, míg Beadványozó2 az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet, amelynek az OEVK-ban induló – KDNP-vel közös – képviselőjelöltje éppen Beadványozó1.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó1 és Beadványozó2 fellebbezéseikben az OEVB határozatát kifejezetten és kizárólag eljárásjogilag sérelmezték.
 6. Beadványozó1 fellebbezésében kifejtette, hogy álláspontja szerint az OEVB határozatának „érdemi eljárásjogi és tartalmi hibája van”, azonban a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozással kifejti, hogy jogszabálysértés alatt az OEVB azon eljárását tekinti, hogy a „ugyanazon Bizottság, ugyanazon tartalmú kifogásra, teljesen megegyező szövegű indokolással, két ellentétes tartalmú határozatot hozott”, amely azonban Bizottság álláspontja szerint – további, a döntés tartalmát megalapozó jogszabályok mikénti értelmezésére, illetve az OEVB bizonyítékértékelési tevékenységére irányuló érvelés hiányában – nem jelenti a határozat választási kampánytevékenységgel kapcsolatos megállapításainak érdemben történő vitatását.
 7. Beadványozó2 álláspontja szerint az OEVB a határozat meghozatalára okot adó kifogást a Ve. kifogás benyújtására és elbírálására vonatkozó szabályaival ellentétesen bírálta el, azaz az OEVB jogsértően vette figyelembe és bírálta el a 2022. február 25-én benyújtott „kifogás kiegészítését”, ezen eljárási hibákra hivatkozáson túlmenően az OEVB határozat tartalmi megállapításait Beadványozó2 sem sérelmezte.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzítette, hogy az OEVB a két kifogás ügyében két, külön határozatot hozott. A Bizottság megállapítja, hogy nem megalapozott Beadványozó1 fellebbezésében előadott azon álláspontja, amely szerint az OEVB két ellentétes tartalmú határozatot hozott „ugyanazon szövegű kifogásra” hivatkozással, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az OEVB lényeges különbségként értékelte a két kifogás tekintetében a jogsértés dátumának az eltérő megjelölését. Mindez ugyanis az elsőként benyújtott kifogás tekintetében elkésettséget, azaz érdemi vizsgálat nélküli elutasító rendelkezést eredményezett, míg a másodikként benyújtott kifogásban megjelölt időpont alapján az OEVB érdemben folytatta le vizsgálatát.
 9. Ugyanígy nem megalapozott Beadványozó2 fellebbezésében foglalt azon álláspontja sem, amely szerint a Kifogástevő által 2022. február 25-én benyújtott beadványa nem új kifogásként értékelendő, hanem a 2022. február 24-én benyújtott – egyébként a választási eljárásokban valóban nem megengedett – kifogás kiegészítésének minősül. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ugyanis megállapítható, hogy Kifogástevő ugyan valóban úgy fogalmaz a beadványt megküldő e-mailjében, hogy helyesbíti, javítja, módosítja a kifogását, de azzal, hogy még határidőn belül magát a – már ismertetett tartalmú – kifogást tartalmazó dokumentumot is csatolta az emailhez, a később küldött beadvány nem kifogás-kiegészítésnek, hanem egy új kifogásnak minősül, így tehát nem volt jogszabálysértő az OEVB azon eljárása, hogy a másodikként benyújtott dokumentumot újabb kifogásként értékelte és a két kifogást külön határozatban bírálta el.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozat, valamint az azt megelőző eljárás vizsgálata során a felülbírálat terjedelmét alapvetően meghatározza a fellebbezés tartalma. Beadványozó1 és Beadványozó2 az OEVB határozata ellen kizárólag eljárási okból nyújtottak be fellebbezést, a határozat érdemi megállapításait nem sérelmezték, ezért a Nemzeti Választási Bizottság is kizárólag a fellebbezésben írt kérelem keretei között vizsgálta felül a sérelmezett határozatot.
 11. A fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján a Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az OEVB 14/2022. (II. 25.) számú OEVB határozatát helybenhagyja és a fellebbezéseket elutasítja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 217. § (1) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén és (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. március 2.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese