117/2014. NVB határozat - P. B. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
    117/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. B. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fellebbezést elutasítja, a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 6/2014. (II. 21.) Vas 01. OEVB számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2014. február 20-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy a Szombathelyi Televízió 2014. február 18-án hírműsorszám keretében arról számolt be, hogy Hende Csaba, a Fidesz – KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje megkezdte az ajánlások gyűjtését. A beadványozó álláspontja szerint a sérelmezett közlés politikai reklámnak minősül. A beadványozó kitért arra is, hogy a kifogásolt médiatartalom „szinte egy az egyben” megjelenik Hende Csaba kampányvideójában is. A kifogást tevő beadványához bizonyítékként mellékelte a hivatkozott hírműsorszámot és kampányvideót tartalmazó DVD-t. Mindezek alapján a beadványozó kérte a jogsértés tényének megállapításáta választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § c) pontja és a „71. Politikai reklám és politikai hirdetés” elnevezésű rész rendelkezései alapján, bírság kiszabását a Ve. 152. § (2) bekezdése alapján, valamint az OEVB határozat rendelkező részének közzétételét a hivatkozott médiaszolgáltató által.
Az OEVB február 21-i ülésén a kifogást elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a Ve. 2. § c) pontjának sérelme nem állapítható meg, ugyanis nincs adat arra vonatkozóan, hogy a városi televízió más jelöltnek vagy jelölő szervezetnek ne biztosította volna a médiában való megjelenés lehetőségét. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogásolt médiatartalom nem foglal magában támogatásra ösztönző tartalmat, így az nem minősül politikai reklámnak. Mindezek alapján nem állapítható meg a Ve. 147. §-ának sérelme.
 
II.
 
A beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. február 24-én a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be, melyben kéri az OEVB határozatának megváltoztatását.
A beadványozó kérelmében előadta, hogy az OEVB hiányosan állapította meg a tényállást, mivel a „műsor-résznek” nevezett közlés valójában „híradó-rész”. A beadványozó sérelmezi továbbá a mellékelt kampányfilm bizonyítékként való mellőzését. Álláspontja szerint a kifogásolt tartalom politikai reklámnak minősül, mivel a kifogásolt műsor-rész a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet, illetve Hende Csaba jelölt népszerűsítését szolgálta, hivatkozik továbbá arra a tényre, hogy más jelölt a kifogásolt médiatartalomban nem jelent meg.
Mindezek alapján a beadványozó szerint az OEVB által helytelenül alkalmazott jogszabályi rendelkezések az alábbiak: Ve. 2. §-a, a 43. §, a 146-148. §, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. §-a, valamint a 203. § 55. pontja.
A kérelmező beadványához bizonyítékként mellékelte a hivatkozott hírműsorszámot és kampányvideót tartalmazó DVD-t.
 
III.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Kúria Kvk.IV.37.214/2006/2. számú végzésében kifejtett álláspontra hivatkozva megállapítja, hogy meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során a Bizottság nem járhat el egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, jelen fellebbezéssel érintett, az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatba hozható hír- és politikai műsorra.
A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó jogorvoslati kérelme a Szombathelyi Televízió egyetlen műsorára vonatkozik, és önmagában az a tény, hogy az Hende Csaba, a Fidesz – KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje ajánlásgyűjtésére vonatkozó tartalmat foglal magában, nem alapozza meg Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt – az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között – választási alapelv sérelmét.
A Bizottság álláspontja szerint továbbá a hivatkozott médiatartalom nem minősül politikai reklámnak, mivel az nem kampányvideót tartalmaz, hanem Szombathely város aktuális közéleti eseményét mutatja be. Önmagában azon tény, hogy a bizonyítékként csatolt kampányvideó is tartalmazza a felvétel egy részét, nem vonja maga után annak politikai reklámként való minősítését, mivel a híradó egy részlete került felhasználásra a kampányvideóban, és nem a híradó használta fel a kampányvideó egy mozzanatát. Mindezek alapján a Bizottság véleménye szerint nem valósult meg a politikai reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezések – a Ve. 146. – 148. §-ának, valamint az Mttv. 43. §-ának és a 203. § 55. pontjának – sérelme sem.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 146. § a) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Mttv. 203. § 55. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke