116/2014. NVB határozat - B. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         116/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság B. L. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 6/2014. (II. 20.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. február 20-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi jelöltje, Dunai Mónika valamint Budapest XVII. kerület polgármestere, Riz Levente megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 123. §-ának az ajánlások gyűjtésére vonatkozó rendelkezéseit, melyek szerint nem gyűjthető ajánlás az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében, valamint önkormányzati szervek hivatali helyiségében. Beadványához mellékelte a rakosmente.fidesz.hu oldalon megjelent tájékoztatást illetve fényképet, amely a jelöltet és a kerület polgármesterét ábrázolja, valamint a 444.hu internetes oldalon megjelent újságcikket, amelyben szintén szerepel az említett fénykép, amely az újságcikk állítása szerint Riz Levente polgármester irodájában készült. Beadványozó álláspontja szerint a mellékelt tartalmak bizonyítják a Ve. ajánlásgyűjtésre vonatkozó szabályainak megsértését, ezért kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogsértés tényét, továbbá Dunai Mónikát és Riz Leventét tiltsa el a további jogsértésekről, valamint Riz Levente ajánlását – a Ve. 123. § (4) bekezdésére hivatkozva – érvénytelenítse.
Az OEVB 2014. február 20-án hozott 6/2014. (II. 20.) számú határozatával a kifogást elutasította. Megállapította, hogy a mellékelt bizonyítékok alapján nem volt megállapítható az ajánlásgyűjtés ténye, ezáltal az OEVB álláspontja szerint az ajánlásgyűjtésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére sem kerülhetett sor. Az OEVB megjegyezte továbbá, hogy Dunai Mónika jelölt nyilvántartásba vételét megalapozó döntés során az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.) 6. §-a alapján az egyéni választókerületben a jelöltállításhoz szükséges 500 érvényes ajánlás között nem szerepel Riz Levente ajánlása, ezért az ajánlás érvénytelenné nyilvánítására irányuló vizsgálatot mellőzte.
 
II.
 
Beadványozó 2014. február 22-én az OEVB fent hivatkozott határozata ellen fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB 6/2014. (II. 20.) számú határozatát, és állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el Dunai Mónikát és Riz Leventét a további jogsértésektől, valamint Riz Levente és egyéb önkormányzati dolgozók ajánlásait, valamint az általuk gyűjtött ajánlásokat érvénytelenítse. Beadványozó álláspontja szerint önmagában az ajánlásgyűjtés ténye magalapozza a jogsértést függetlenül attól, hogy a jogsértő módon gyűjtött ajánlás leadásra került-e. Állítása szerint az ellenőrzött 500 ajánláson kívül Dunai Mónika bizonyíthatóan több ajánlást adott le, amit bizonyít az OEVB 4/2014 (II. 18.) számú határozata, amely szerint Dunai Mónika 400 db ajánlóívet nyújtott be az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (továbbiakban: OEVI). Kérte továbbá, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg, hogy a leadott ajánlóívek alapján hány olyan személy adott ajánlást, illetve gyűjtött más személyektől ajánlást, aki a Budapest XVII. kerület Önkormányzata dolgozójának minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy szükségtelen a benyújtott ajánlóívek vizsgálata, mert azok és a rajtuk szereplő aláírások alapján nem állapítható meg az ajánlások gyűjtésének helye és időpontja, ezáltal nem állapítható meg, hogy az ajánlások gyűjtése a Ve. 123. §-ában foglalt tilalmakba ütközik-e.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 122. § (1) bekezdése alapján az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a választópolgárnak a nevét, személyi azonosítóját, az anyja nevét valamint a lakcímét kell rávezetnie az ajánlóívre. A (6) bekezdés szerint az ajánlást gyűjtő személy feltünteti az ajánlóíven a nevét és az aláírását. Az OEVI ezen adatok alapján végzi az ajánlások ellenőrzését. Annak vizsgálatára, hogy az ajánlást adó személy milyen munkáltatóval, közigazgatási vagy egyéb szervvel, szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, a választási irodáknak a választási eljárás keretében sem lehetőségük, sem jogszabályi felhatalmazásuk nincs. Beadványozó ezen javaslata ellentétes a Ve. tételes és alapelvi rendelkezéseivel is. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, helyesen járt el az OEVI, hogy abbahagyta az ajánlások ellenőrzését, amikor az érvényes ajánlások száma elérte a törvény által meghatározott 500 db-ot. A Ve. 127. § (2) bekezdése szerint az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. A Nemzeti Választási Bizottság ezért nem vizsgálta, hogy Riz Levente aláírása szerepel-e az ajánlóíveken, valamint beadványozónak az ajánlásokat adó személyek adatainak megállapítására, illetve az ajánlások megsemmisítésére irányuló kérelme vizsgálatát mellőzte.
 
A fentieken túl a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem bizonyított az sem, hogy Riz Levente a Budapest XVII. Kerület Önkormányzata hivatali helyiségében adott ajánlást Dunai Mónika részére, illetve az ajánlásgyűjtésre az ajánlásgyűjtő személy munkahelyén, illetve hogy munkaidőben került sor. A rakosmente.fidesz.hu honlapon szereplő „09:37” időpont a Nemzeti Választási Bizottság értelmezése szerint a tartalom feltöltésének az időpontja, nem pedig az az időpont, amikor a fénykép készült. Beadványozó nem bizonyította továbbá, hogy ajánlásgyűjtésre került sor az önkormányzat hivatali helyiségében. Mindemellett a Nemzeti Választási Bizottság az Alkotmánybíróság 1/2014 (I. 21.) számú (a továbbiakban: Abh.), országos népszavazás során történő aláírásgyűjtés tárgyában hozott határozatában foglaltakat jelen esetben is megfelelően irányadónak tekintette, így a Ve. 123. §-ában foglaltaknak megsértése az alábbi okokból sem állapítható meg. Az Abh. kifejtette, hogy a parlamenti képviselők népképviseleti funkciót látnak el, a közhatalom gyakorlásában vesznek részt, tehát nem munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettséget teljesítenek. Megállapította továbbá, hogy az Országgyűlés elsődlegesen népképviseleti szerv, a képviseleti formában történő hatalomgyakorlásnak, a politikai akaratképzésnek a helyszíne, ezért az erre a célra szolgáló helyiségeit nem lehet sem munkahelyként, sem állami hivatali helyiségként kezelni. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az önkormányzat épületében található helyiségek – így az ajánlásgyűjtés feltételezett helye is - esetében is a népképviseleti funkció az elsődleges, valamint a polgármesteri megbízatás is elsődlegesen népképviseleti funkció gyakorlásának minősül. Ezen okból nem állapítható meg, hogy a feltételezett ajánlásgyűjtésre az önkormányzati hivatali helyiségben került sor, illetve, hogy arra a beadványozó álláspontja szerint a polgármester munkaidejében került volna sor, mivel a polgármesteri megbízatás elsődlegesen népképviseleti funkciója miatt a „munkaidő” kifejezés nem is értelmezhető. A fentiek alapján az OEVB helyesen állapította meg, hogy jogszabálysértés nem történt és döntött a kifogás elutasításáról.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 122. § (1), (2) és (6) bekezdésén, 123. §-án, 127. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az Alkotmánybíróság 1/2014. (I. 21.) számú határozatán, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke