115/2014. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
115/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai utca 6.), az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.), a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), a Párbeszéd Magyarországért Párt (1052 Budapest, Párizsi utca 6/b. VI. em. 1/a.) és a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló út 14. I/3.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistát 198 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a közös pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított közös pártlistájuk alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosultak az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt, mint jelölő szervezetek az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán az általuk állított közös pártlistát 2014. február 24-én bejelentették.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1)-(2) bekezdései szerint az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján – ugyanazon pártok részvételével - közös pártlistát állíthat.A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdés szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 19 megyében és a fővárosban összesen 105 közös egyéni választókerületi jelöltet állítottak.
A Ve. 129. § (1) bekezdése szerint a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy a jelölést elfogadja, és hogy nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 133. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Iroda a közös pártlistán szereplő jelöltek adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi.
 
A Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt, mint jelölő szervezetek közös pártlistájának 106. helyén szereplő jelölt 2014. február 25-én kelt írásbeli nyilatkozatával a közös pártlistán való jelölésről lemondott.
A Ve. 137. §-a rendelkezik a jelölt kieséséről, mely szerint a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.
A Ve. 130. § (2) bekezdése szerint, ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
Tekintettel arra, hogy a 2014. február 24-én bejelentett közös pártlista 106. helyén szereplő jelölt 2014. február 25-én kelt írásbeli nyilatkozatával a jelölésről lemondott, a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba, megállapítja, hogy helyére a közös pártlistán soron következő jelölt lép és a további jelöltek sorrendje is ennek megfelelően változik. A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt, mint jelölő szervezetek közös pártlistáját a fenti indokok alapján 198 fő jelölttel veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek közös pártlistájának bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
II.
 
A Kktv. 3 §-ának rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt az egyéni választókerületekben állított jelöltek számának függvényében a központi költségvetésből – az 5. § szerinti összegnek az (1) bekezdés a), b), c) vagy d) pontjában meghatározott mértékű – támogatásra jogosult. A közös pártlistát állító pártok a 3. § (1) bekezdésének vonatkozásában egy pártnak tekintendők.
A Kktv. 6. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a pártlista nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatában megállapítja a 3. § szerinti támogatásra vonatkozó jogosultságot.
A Kktv. 6. § (4) bekezdése szerint a 3. § szerinti támogatás első részletét a pártnak a pártlista nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedése napján jogerősen nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelöltjeinek a száma alapján a 3. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.
 
III.
 
A határozat a Vjt. a 8. § (1) és (2) bekezdésein, a Ve. 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (2) bekezdésén, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 137. §-án, a 253. § (1)-(2) bekezdésein, a 254. § (1) bekezdésén, a Kktv. 3. §-án és a 6. § (2) és (4) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 25.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke