114/2014. NVB határozat - az Országos Lengyel Önkormányzat által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
114/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzat (1102 Budapest, Állomás utca 10.) által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Lengyel Önkormányzat jelölő szervezet által az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listát nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat jelölő szervezet – az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – az országgyűlési képviselők általános választásán állított nemzetiségi listája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az Országos Lengyel Önkormányzat, mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2014. február 24-én bejelentette.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A Vjt. 9. § (1)-(2) és (4) bekezdései, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 3. § 3. pontja alapján nemzetiségi listát a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie. A Ve. 255. § (2) bekezdés szerint a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2014. február 17-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal lengyel nemzetiségi választópolgárként 57 választópolgár szerepelt. A Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján a lengyel nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások száma legalább 1.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma meghaladja a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Országos Lengyel Önkormányzat nemzetiségi listájának bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
 
II.
 
A Kktv. 4 § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
Az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a Ve.-ben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően határozza meg.
 
III.
 
A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1)-(2) és (4) bekezdésein, a Ve. 3. § 3. pontján, a 132. §-án, a 255. § (2) bekezdésén, a Kktv. 4. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 25.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke