114/2010. OVB határozat - G. P. magánszemély kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
114/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. február 11. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése megállapított hatáskörében eljárva a G. P. magánszemély kifogása tárgyában meghozta a következő

határozatot

Az Országos Választási Bizottság a kifogást hatáskör hiányában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. február 11-én nyújtott be kifogást az Országos Választási Bizottsághoz az Országgyűlés jogszabálysértésével kapcsolatban. A beadványozó álláspontja szerint az Országgyűlés megsértette a Ve. 23. § (5) bekezdését. A beadványozó szerint a Ve. 96/A. § (1) bekezdése és a köztársasági elnök 6/2010. (I. 22.) KE határozata alapján az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának első napja 2010. április 3. Ez az időpont az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken tartandó szavazás napja. Ezen időpontot, valamint a Ve. 4. § (1) és a 23. § (5) bekezdéseiben foglaltakat figyelembe véve az Országgyűlésnek az Országos Választási Bizottság választott tagjait 2010. február 11-én     16.00 óráig meg kellett volna választania. Ezt azonban a Parlament nem tette meg, így a kifogástevő megítélése szerint megsértette a Ve. 23. § (5) bekezdését.

Mindezek alapján a kifogástevő kérte, hogy a Bizottság a Ve. 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a Ve. 78. § (1) bekezdés b) pontja alapján szólítsa fel az Országgyűlést, hogy szüntesse meg a jogszabálysértést és válassza meg az Országos Választási Bizottság választott tagjait.

A beadványozó kifogásában továbbá rögzítette, hogy megítélése szerint a Bizottság rendelkezik hatáskörrel jogorvoslati kérelme elbírálásában, mivel a Ve. 23. § (4) bekezdése nevesíti az Országgyűlést, így a választási eljárásról szóló törvény hatálya kiterjed a Parlamentre is.

II.

A kifogás az alábbiak miatt nem alapos.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 1. §-a határozza meg a törvény személyi hatályát. A választási eljárásról szóló törvény hivatkozott szakaszából egyértelműen megállapítható, hogy az Országgyűlés nem tartozik a Ve. hatálya alá. A Bizottság álláspontja szerint ugyan a Ve. 23. § (4) bekezdése feladatot ad az Országgyűlés részére, annak nem egyenes következménye, hogy ezáltal a Ve. 1. §-ában megfogalmazott választási szervnek minősül. A testület ezen – rendszertani – értelmezését támasztják alá a Legfelsőbb Bíróság Kvk.II.37.151/2010/4. számú végzésében foglaltak is.

A fent leírtak alapján Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a Bizottságnak nincs hatásköre az Országgyűlés tevékenységének minősítésére illetve annak felülvizsgálatára.

III.

A határozat a Ve. 1. §-án, a 23. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke