113/2010. OVB határozat - dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
113/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. január 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2011-től a társas vállalkozásokra vonatkozó földvásárlási tilalom lejártával termőföldet csak olyan társas vállalkozás vásárolhasson, amely helyben vagy szomszéd településen bejelentett székhellyel rendelkezik és Magyarországon mezőgazdaságból származó árbevétele legalább 6 évre visszamenőleg az 50%-ot meghaladja?”

Magyarország 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. A csatlakozásról szóló 2004. évi XXX. törvény X. számú melléklete szerint Magyarország 2011-ig korlátozhatja a külföldi magánszemélyek és társas vállalkozások számára termőföld megszerzését. Ezen időpontig kell Magyarországnak megteremtenie azon jogi szabályozást, amely a magyar magánszemélyekre vonatkozó feltételekkel egyező elbánást biztosít a fenti személyi kör részére is a termőföld tulajdonjogának megszerzése vonatkozásában.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazás olyan diszkriminatív szabályozás bevezetését eredményezné, amely a fenti – nemzetközi szerződésbe foglalt – szabályokba ütközne.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/C. § (5) bekezdés b) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról.

Az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.

II.

A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés b) pontján, a 2004. évi XXX. törvény X. számú mellékletén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke