1122/2014. NVB határozat - a Heike Aghte, Martti Tulenheimo, Janez Bertoncelj, Roderick Arthur Charles King, Jeannot Marie Martin Mersch, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Hanns Michael Moshammer szervezők által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1122/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Heike Aghte, Martti Tulenheimo, Janez Bertoncelj, Roderick Arthur Charles King, Jeannot Marie Martin Mersch, Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Hanns Michael Moshammer szervezők (a továbbiakban: szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000014 számon, 2012. november 13-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2013. november 13-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 95 db érvényes.
 
A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követően a Bizottság által kiállított – az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletének (2011. február 16.) VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást az Európai Bizottságnak, valamint az érintett polgári kezdeményezés szervezőinek a Nemzeti Választási Iroda útján megküldje.
 
A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy a benyújtott támogató nyilatkozatokat és azok másolatait – a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet – tekintettel arra, hogy annak benyújtási határideje nem munkanapra esik – úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban.
A rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 63. §-a szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
A Nemzeti Választási Bizottság 1097/2014. számú határozatával elrendelte a „30 km/h – tegyük élhetővé az utcáinkat!” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000014 számon, 2012. november 13-án nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2013. november 13-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok aláírásának tételes ellenőrzését. Az ellenőrzés lefolytatására a Nemzeti Választási Irodát kérte fel.
Az aláírások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a szervezők által 2013. november 13-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 95 db érvényes.
A Nemzeti Választási Bizottság az ECI(2012)000014 számon nyilvántartásba vett polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét követő tizenkét hónapban összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok számáról - a rendelet 8. cikk (2) bekezdésében nevesített, a VI. mellékletben meghatározott mintának megfelelő - igazolást állít ki. Az igazolás kiállítása a rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján térítésmentes.
 
A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 63. § és 64. §-án, a rendelet 8. cikk (2) és (3) bekezdésein, a 12. cikk (4) és (5) bekezdésein, a rendelet VI. mellékletén, a jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 28 §-án, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. június 23.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke