112/2010. OVB határozat - dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
112/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. január 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy állami tulajdonban lévő termőföld és védett természeti terület a jövőben magánszemély és társas vállalkozás tulajdonába ne kerülhessen?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazást követően megalkotásra kerülő jogszabály oly mértékben korlátozná a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 13. §-ában biztosított tulajdonhoz való jogot, hogy az Alkotmány módosítása válna szükségessé. A megalkotásra kerülő jogszabály ugyanis a tulajdonformák egyenlőségének elvét sértené, kizárólagos állami tulajdon létrehozásához vezetne. Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] kifejtett következetes gyakorlatára tekintettel az Alkotmány nem módosítható választópolgári kezdeményezésre induló népszavazással. Az Országos Választási Bizottság - az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatára is tekintettel - megállapítja, hogy az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben a választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja alapján megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani.

II.

A határozat az Alkotmány 13. §-án, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke