1119/2014. NVB határozat - D. F. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
 1119/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság D. F. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 50/2014. (V. 29.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. május 27-én a Budapest XVII. kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének címzett, etikai panasz megnevezésű, kifogásnak minősített beadványt nyújtott be, melyben előadta, hogy Budapest XVII. kerület 18. számú szavazókörében a szavazatszámláló bizottság egyik tagja ellen a társasházuk közös képviselője feljelentést tett több mint „1 millió Ft összegű, elismert sikkasztás miatt”. Erre hivatkozva nyújtotta be beadványát, mivel álláspontja szerint nem tartja etikailag összeegyeztethetőnek a tag választási bizottsági munkában való további részvételét.
Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontjára hivatkozva, mivel az nem tartalmazta beadványozó személyi azonosítóját, ami a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi eleme.
II.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. május 30-án fellebbezést nyújtott be, melyben ismételten megküldte eredeti kifogását, továbbá megadta a személyi azonosítóját is.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogástevő személyi azonosítóját. Ennek hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. Mivel a kifogás ezen adatot nem tartalmazta, az OEVB helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Ve. 215. § c) pontja alapján. A Nemzeti Választási Bizottság - összhangban az általa követett jogalkalmazói gyakorlattal - megjegyzi, hogy a kifogás hiányzó kötelező tartalmi elemeinek – így jelen esetben beadványozó személyi azonosítójának - pótlására a másodfokú eljárásban nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. június 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke