1118/2014. NVB határozat - S. E. M.-né magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            1118/2014. számú határozata      
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. E. M.-né magánszemély  (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 67-H/2014. (V.29.) 07. számú OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Budapest XIII. kerület 17. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága (a továbbiakban: SZSZB) 1/2014. (V.25.) 17. sz. szszb sz. határozatában megállapította, hogy beadványozó szavazatszámláló bizottsági tagsága megszűnt, tekintettel arra, hogy a központi névjegyzékben nem szerepel.
Beadványozó az SZSZB 1/2014. (V.25.) 17. sz. szszb határozata ellen 2014. május 28-án a Budapest 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: OEVB) címzett kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a választói névjegyzékből való törlése „téves feltételezésen” alapul, mivel választójogában „nincs korlátozva”.
Az OEVB 67-H/2014. (V.29.) 07. számú OEVB határozatában a kifogást elutasította. Az OEVB megállapította, hogy beadványozó SZSZB tag megbízatásának megszűnése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) rendelkezéseinek megfelelően került megállapításra, mivel a nevezett személy „nem szerepel a központi névjegyzékben, mint választópolgár, illetve a központi névjegyzék adatai szerint nem rendelkezik választójoggal”.
II.
Beadványozó az OEVB 67-H/2014. (V.29.) 07. számú OEVB határozata ellen 2014. május 31-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be. Beadványozó előadta, hogy az OEVB határozatában foglaltak szerint nem szerepel a központi névjegyzékben, erre tekintettel a Nemzeti Választási Iroda elnökének címzett kérelmet nyújtott be, melyet beadványához csatolt. Kéri a fellebbezés elbírálásának elhalasztását a Nemzeti Választási Iroda döntéséig.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 223. § (3) bekezdése rögzíti, hogy „Fellebbezést (…) lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.”
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint „A fellebbezésnek (…) tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját”.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint „A fellebbezést (…) érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha (…) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.”
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy az nem tartalmazza a kérelem – Ve. 224. § (3) bekezdése szerinti – alapját.
Fent rögzített indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. június 4.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke