1116/2014. NVB határozat - W. G. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1116/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a W. G. S. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 38/2014. (V. 25.) OEVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. június 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. május 25-én kifogást nyújtott be a Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), mivel az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napján tartott választásán nem engedték szavazni. Kifogásában sérelmezte, hogy a szavazás során személyazonosságát német hatóság által kiállított vezetői engedéllyel kívánta igazolni, melyet a szavazatszámláló bizottság nem fogadott el, ezért visszautasította. Kifogásában kérte a szavazás lehetővé tételét számára.
A kifogást az OEVB 2014. május 25. napján kelt, 38/2014. számú határozatában elutasította és megállapította, hogy a szavazatszámláló bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 176-177 §-ai és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. §-a alapján járt el a választópolgár visszautasítása során. Az OEVB megvizsgálta a tényállást és megállapította, hogy nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a kifogást tevő választópolgár más ország állampolgára is lenne. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a kifogás tevő által másolatban becsatolt és a szavazás során bemutatott német vezető engedély a személyazonosság igazolására nem alkalmas, ezért a kifogást elutasította.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, továbbra is fenntartva kifogásában foglaltakat és hangsúlyozta, hogy a 2014. április 6-i választáson is a német hatóság által kiállított vezetői engedéllyel igazolta a személyazonosságát. Előadta a fellebbezésében továbbá, hogy a Választási füzet 188. számában foglaltak – álláspontja szerint – nem minősülnek jogszabálynak, ezért nem tartja kötelezőnek magára nézve. A fentiek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy állapítsa meg a szavazatszámláló bizottság eljárása során jogsértően járt el és az OEVB határozatát ennek megfelelően változtassa meg.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Ve. 176. §-a szerint a választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.
A Ve. 177. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgár személyazonosságát a személyazonosító igazolványon túl az érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély igazolja. Személyazonosítás céljából - jogszabályban meghatározott kivételekkel - a polgár nem kötelezhető más okmány bemutatására.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy magyar állampolgárságú választópolgár részére a személyazonosság igazolásához érvényes, magyar hatóság által kiállított, személyazonosságot igazoló igazolvány szükséges. A választópolgár által a szavazatszámláló bizottság előtt bemutatott német hatóság által kiállított vezetői engedély a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a személyazonosság igazolására nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helytállóan állapította meg a kifogással kapcsolatos tényállást és abból megfelelő jogi következtetést vont le és helyesen döntött a kifogás elutasításáról.
Fenti indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 176. §-án és a 177. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke