1113/2014. NVB határozat a Rutz Tamás, az Együtt – a Korszakváltók Pártja Hajdú-Bihar Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1113/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Rutz Tamás, az Együtt – a Korszakváltók Pártja Hajdú-Bihar Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. május 25-én 19 óra 02 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az MTI által publikált fotók miatt, melyek a www.444.hu internetes oldalon közzétett tudósításban jelentek meg. Kifogásolta, hogy a szavazólapot úgy fényképezték le, hogy a képen látszik a választópolgár döntése. Beadványozó beidézte a Nemzeti Választási Bizottság 12/2014. számú iránymutatásának szövegét, mely a szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre viteléről és a lefényképezéséről szól. Kérte az ügy kivizsgálását a választások tisztaságának megőrzése érdekében.
II.
A kifogás az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást benyújtó szervezet székhelyét, d) pontja szerint bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy a beadványozónak az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezet képviseletében benyújtott kifogása nem tartalmazza a szervezet nyilvántartásba-vételi számát, mint kötelező tartalmi elemet, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint továbbá nem egyértelmű, hogy a jogorvoslati kérelemben feltüntetett cím a benyújtó lakcímének, vagy a szervezet székhelyének minősül-e.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja kimondja továbbá, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye azon okból is, hogy beadványozó által hivatkozott és beidézett 12/2014. számú NVB iránymutatás nem tekinthető választási jogszabálynak, valamint a kifogást tevő beadványában nem tüntetette fel, hogy a fényképfelvétel mely választási jogszabályi rendelkezések sérelmével jár és mindez a választások tisztaságát hogyan sértené. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését sem, ami a kifogás kötelező tartalmi eleme a Ve. 212. § (2) bekezdésének a) pontja szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 28.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke