1112/2014. NVB határozat az M. Z. és B. A. magánszemélyek által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1112/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság M. Z. és B. A. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a szórólap készíttetője és terjesztője az impresszum feltüntetésének elmulasztásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) vonatkozó szabályait.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 31-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozók 2014. május 26-án 12 óra 19 perckor a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett kifogást terjesztettek elő, melyben előadták, hogy 2014. május 23-án postaládájukban a beadványhoz mellékelt szórólapot találták, melyen impresszum nem került feltüntetésre. Mindezek alapján beadványozók álláspontja szerint megvalósult a Ve. 144. § (1) bekezdésének és az Mttv. 46. § (9) bekezdésének sérelme. Fentiek szerint kifogás tevők kérték a jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint a jogsértő további jogsértéstől való eltiltását.
II.
A kifogás alapos.
A Ve. 140. §-a határozza meg a kampányeszköz fogalmát, mely szerint „Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a (…) plakát”.
A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogáshoz mellékelt fényképfelvétel alapján megállapítja, hogy jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező szórólap – annak tartalma alapján – a Ve. 140. §-a és a 144. § (1) bekezdése szerint választási plakátnak minősül.
Az Mttv. 46. § (9) bekezdése alapján a sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni: a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét.
Az Mttv. 203. § 22. pontja szerint „Kiadvány: (…) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány)”.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási plakát az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek megfelelően – tekintettel az Mttv. 46. § (9) bekezdésére – azon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét.
A Nemzeti Választási Bizottság a mellékelt fényképfelvétel alapján rögzíti, hogy a választási plakát nem tartalmazza az Mttv. 46. § (9) bekezdése szerinti impresszumot. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a kifogást tevők helytállóan hivatkoztak arra, hogy a kifogásukhoz is csatolt szórólap készíttetése és terjesztése sérti az Mttv. 46. § (9) bekezdését.
A Ve. 2.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A rendeltetésszerű joggyakorlás az egész jogrendszert átható követelmény. Azt jelenti, hogy a jogintézményekkel célhoz és tartalomhoz kötötten élhetnek annak címzettjei.
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a választási eljárás során alkalmazandó jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét megsérti az, aki úgy gyakorolja jogát, hogy az törvényi rendelkezés megsértésével jár. Mindezek alapján a Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelmét jelenti az, ha a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt, plakát készíttetésére vonatkozó jogosultság gyakorlása a kiadványra vonatkozó szabályok megsértésével jár.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a jogsértő személyére vonatkozóan a beadványozó nem szolgáltatott bizonyítékot, így a jogsértő személye nem állapítható meg. Tekintettel arra, hogy a jogszabálysértő nem beazonosítható, továbbá arra a tényre, hogy a választási kampányidőszak 2014. május 25-én 19.00 órakor véget ért, a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem indokolt a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltása.
Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság – figyelemmel a korábbi, 509/2014. sz. határozatban kifejtett jogi érvelésre − megállapítja, hogy ismeretlen személy a jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező szórólap impresszum nélküli készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját és az Mttv. vonatkozó rendelkezéseit. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontján, 139. §-án, 140. §-án, a 144. §-án,a 218. § (2) bekezdés a) pontján az Mttv.46. § (9) bekezdésén, a 203. § 22. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 28.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke