1111/2014. NVB határozat - dr. Sebők László, a Demokratikus Koalíció Budapesti 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi elnöke által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1111/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Sebők László, a Demokratikus Koalíció Budapesti 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. május 22-én elektronikus úton kifogást nyújtott be a Budapesti 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: OEVB), amelyben előadta, hogy a Demokratikus Koalíció 2014. május 10-én az önkormányzat által Budapest XVI. kerületében kihelyezett kalodák üres oldalaira szabályszerűen választási plakátokat helyezett ki. Ezek nagy részét ismeretlenek eltávolították. 2014. május 17-én több mint 20 kalodán ismételten plakátokat helyeztek el. Ezt követően állítása szerint az LMP 16. kerületi szervezete saját plakátjait jogszabálysértő módon, a Demokratikus Koalíció fent említett plakátjainak eltávolításával és átragasztásával helyezte el a hivatkozott felületeken. Ezen okból beadványozó kérte az LMP 16. kerületi szervezetének elmarasztalását a választási jogszabályok megsértése miatt. A kifogásában foglaltak alátámasztására csatolta a plakátokról készült fényképfelvételeket.
Az OEVB elnöke 2014. május 23-án kelt levelében hatáskör és illetékesség hiányára hivatkozva a kifogásnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz történő áttételéről rendelkezett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 213. § (2) bekezdése alapján.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást benyújtó szervezet székhelyét, d) pontja szerint bírósági nyilvántartásba-vételi számát. Beadványozónak a Demokratikus Koalíció jelölő szervezet képviseletében benyújtott kifogása nem tartalmazza ezen kötelező tartalmi elemeket, ezért a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye továbbá azon okból is, hogy beadványozó által megjelölt 2012. évi CCIII. törvény nem tekinthető választási jogszabálynak, ezen kívül beadványozó beadványában nem tüntetette fel, hogy a kifogásolt magatartás mely egyéb választási jogszabályi rendelkezések – különös tekintettel jelen esetben a választási kampány szabályaira – sérelmével jár. A kifogás így nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, ami a kifogás kötelező tartalmi eleme a Ve. 212. § a) pontja szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke