1108/2014. NVB határozat - T. N. képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1108/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság T. N. képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 47/2014. (V. 12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Szabó Zsolt, Hatvan város polgármestere 2014. május 9-én kifogást terjesztett elő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésében foglaltak megsértése miatt. A kifogásban foglaltak szerint Hatvan város közigazgatási területén 2014. május 7-én Tóth Norbert választási plakátjai meghatározott helyszíneken nem kerültek eltávolításra. Kifogást tevő beadványához bizonyítékként fényképfelvételeket mellékelt.
Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 47/2014. (V. 12.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, Tóth Norbert képviselőjelöltet eltiltotta a további jogszabálysértéstől, valamint 30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte alábbi indokolás mellett. Az OEVB megállapította, hogy a kifogásban meghatározott helyszíneken lévő plakátok nem kerültek eltávolításra, ezáltal megállapítható a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltak sérelme.
II.
Beadványozó május 14-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 47/2014. (V. 12.) számú határozatával szemben. Beadványozó előadta, hogy 2014. május 8-án valamennyi plakát eltávolításáról intézkedett. Kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól annak mérlegelését, hogy az egy napos késedelem valóban indokolja-e a kiszabott bírságot, indítványozza továbbá a bírság mellőzését.
III.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas az alábbiak szerint.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdése határozza meg a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, mely szerint „A fellebbezésnek (…) tartalmaznia kell (…) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját.”
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a jogorvoslati kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza, így az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 47/2014. (V. 12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
Megjegyzi egyebekben a Nemzeti Választási Bizottság, hogy Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XXIV. cikke szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”
 
A Nemzeti Választási Bizottság a 2014. május 16-i ülésén meghozott 1107/2014. számú határozatában hasonló tényállás alapján hozott döntés és az azt megelőző elsőfokú eljárás vizsgálata során megállapította, hogy az eljárás alapját képező kifogás érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas, mivel az a kifogást tevő lakcímét nem tartalmazta.
 
A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy ellentétben az elsőfokon eljárt bizottság megállapításával, mely szerint a Ve. 144. § (7) bekezdése kampányszabálynak minősül, a Ve. 218. § d) pontja alapján nem szabható ki bírság arra való hivatkozással, hogy a választási plakát a megjelölt határidőben nem került eltávolításra. A Ve. 144. § (7) bekezdése alapján a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye kizárólag az, hogy a helyi önkormányzat – annak költségére, akinek érdekében a plakát kihelyezése történt –gondoskodik a plakát eltávolításáról.
 
Az Alaptörvényben rögzített, tisztességes eljáráshoz való jogra figyelemmel, különös tekintettel arra, hogy választási szervnek bírság kiszabására     a Ve. 144. § (7) bekezdése alapján nincs hatásköre, továbbá az elsőfokú, bírságot kiszabó határozat érdemi vizsgálatra alkalmatlan kifogás alapján született, a Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint az OEVB 47/2014. (V. 12.) számú határozata jogilag aggályos.
 
IV.
A határozat az Alaptörvény XXIV. cikkén, a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 16.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke