1107/2014. NVB határozat - K. L. képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1107/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. L. képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 48/2014. (V. 12.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Szabó Zsolt, Hatvan város polgármestere 2014. május 9-én kifogást terjesztett elő a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésében foglaltak megsértése miatt. Kifogást tevő beadványában előadta, hogy Hatvan város közigazgatási területén 2014. május 7-én Korózs Lajos választási plakátja 11 helyszínen nem került eltávolításra. Kifogást tevő beadványához bizonyítékként fényképfelvételeket mellékelt.
Heves Megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2014. (V. 12.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, Korózs Lajos jogsértőt eltiltotta a további jogszabálysértéstől, valamint 168.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte. Az OEVB rögzítette, hogy Korózs Lajos Heves megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt képviselőjelöltjeként indult az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogásban meghatározott helyszíneken lévő plakátok nem kerültek eltávolításra, ezáltal megállapítható a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglaltak sérelme.
II.
Beadványozó május 14-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 48/2014. (V. 12.) számú határozatával szemben, melyben kérte az OEVB határozatának megváltoztatását és a kifogás elutasítását az alábbi indokolás mellett. Beadványozó előadta, hogy álláspontja szerint az elsőfokon eljárt bizottság túllépte hatáskörét, mivel a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján csak választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén van helye bírság kiszabásának. Beadványozó álláspontja szerint annak ellenére, hogy a Ve. – OEVB által hivatkozott – 144. § (7) bekezdése a Ve. Választási kampány című VII. fejezetében található, nem minősül kampányszabálynak, és ezáltal annak sérelme esetén a Ve. nem biztosít lehetőséget bírság kiszabására.
Beadványozó véleménye szerint továbbá plakátot nemcsak választási kampányidőszakban, hanem azon kívül is lehet használni politikai reklámtevékenység céljából a közterület-használatra vonatkozó szabályok figyelembe vételével, így ezen szabályok szerint kihelyezett plakátokra nem vonatkozik a Ve. 144. § (7) bekezdésében foglalt eltávolítási kötelezettség.Beadványozó álláspontja szerint a Ve. választási plakátra vonatkozó rendelkezései kizárólag a választási kampányidőszakban alkalmazhatóak, annak lejártát követően a közterület-használat jogszerűségének ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság jogosult dönteni. Végül beadványozó sérelmezi, hogy az OEVB üléséről előzetesen nem értesült, és a kifogás, illetve annak melléklete számára a mai napig nem került megküldésre.
III.
A Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezési eljárásban a Nemzeti Választási Bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Ve. 208. §-a szerint kifogást „a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.”
A Ve. 212. § (2) bekezdése tartalmazza a kifogás kötelező tartalmi elemeit, mely szerint annak tartalmaznia kell többek között a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 208. §-a alapján kifogást természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján magánszemély kérelmező esetén szükséges a választópolgár személyi azonosítójának, továbbá lakcímének megjelölése, míg jogi személy kérelmező esetén a bírósági nyilvántartásba-vételi szám és a székhely megadása kötelező törvényi feltétel.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapította, hogy azt Hatvan város polgármestere magánszemélyként nyújtotta be, lakcíme helyett azonban az önkormányzati hivatal székhelyét jelölte meg.
Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogás a választópolgár lakcímét, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem felel meg a Ve. 212. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, ezáltal az érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
IV.
A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. május 16.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke