110/2019. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

110/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy utca 5.) jelölő szervezet által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott megfigyelők nyilvántartásba vételének tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására bejelentett 5 fő megfigyelő közül

  1. Jakab Lajos Bernátot,
  2. Takács Andrást,
  3. Szalóky Attilát és
  4. Nagy Lászlót

veszi nyilvántartásba a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A Ve. 20. § (1) bekezdése, a 27. § (3) és a 245. § (2) bekezdése alapján  a Nemzeti Választási Bizottság hét tagját és három póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés az előző Nemzeti Választási Bizottság választott tagjai megbízatásának lejártát megelőző kilencven napon belül választja kilenc évre. Az Európai Parlament tagjai választásának kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A Nemzeti Választási Bizottságba tag megbízására jogosult jelölő szervezet a Nemzeti Választási Iroda mellé legfeljebb öt megfigyelőt bízhat meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[2]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Mi Hazánk Mozgalom, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett listát állító jelölő szervezet – az Európai Parlament tagjainak választásán a Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazni rendelt – 245. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2019. május 10-én 5 fő megfigyelőt bízott meg a Nemzeti Választási Iroda mellé a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére.

[3]    A Ve. 245. § (3) bekezdése alapján megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő, a választási bizottság elnöke előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tett választópolgár lehet. A megfigyelőre egyebekben az 5. § (3) bekezdésének, (4) bekezdés a), b) és d) pontjának, valamint (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

[4]    Mi Hazánk Mozgalom által megbízott megfigyelők adatainak a központi névjegyzékben történő ellenőrzése során megállapításra került, hogy a jelölő szervezet által bejelentett N. Zs. József tekintetében a megadott személyi azonosítójával nem szerepel választópolgár a központi névjegyzékben, mely alapján azonosítása nem volt elvégezhető. Mivel Nagy Zsolt József bejelentése nem felelt meg a megfigyelők tekintetében alkalmazni rendelet Ve. 5. § (3) bekezdésében foglaltaknak, ezért a Bizottság a nevezett személyt megfigyelőként nem vette nyilvántartásba.

[5]    A Nemzeti Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy Jakab Lajos Bernátnak, Takács Andrásnak, Szalóky Attilának és Nagy Lászlónak a Ve. 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőként történő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján a bejelentett személyek rendelkeznek választójoggal, így nyilvántartásba vételüknek törvényi akadálya nincsen.

[6]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[7]    A határozat a Ve. 5. § (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a), b) és d) pontján és az (5) bekezdésén, a 20. § (1) bekezdésén, a 27. § 3) bekezdésén, a 245. § (2) és (3) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 13.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke