110/2010. OVB határozat - dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
110/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. N. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. január 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben 5 hektárnál nagyobb termőföld tulajdont olyan magánszemély szerezhessen, aki helyben vagy szomszéd településen bejelentett állandó lakhellyel és nyelvvizsga bizottság által igazolt legalább középfokú mezőgazdasági szakmai magyar nyelvismerettel rendelkezik, továbbá legalább középfokú mezőgazdasági szakképzettségét vagy mezőgazdasági tevékenységét legalább 5 évre visszamenőleg hivatalosan igazolni tudja?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazást követően megalkotásra kerülő jogszabály oly mértékben korlátozná a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 13. §-ában biztosított tulajdonhoz való jogot, hogy az Alkotmány módosítása válna szükségessé. Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] kifejtett következetes gyakorlatára tekintettel az Alkotmány nem módosítható választópolgári kezdeményezésre induló népszavazással. Az Országos Választási Bizottság - az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatára is tekintettel - megállapítja, hogy az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben a választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének sem. A népszavazásra bocsátott kérdésnek egyrészt a választópolgár, másrészt a jogalkotó számára is egyértelműnek kell lennie. Az egyértelműség követelményét a testület és az Alkotmánybíróság is a népszavazáshoz való jog alkotmányos garanciájaként értelmezi [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH, 2001, 392, 396.; 25/ 2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABK 2006.június, 429, 430.].
A választópolgári egyértelműség szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésnek egyértelműen eldönthetőnek kell lennie, arra a választópolgárnak igennel vagy nemmel kell tudnia válaszolni. A leírtakból következik, hogy a túl bonyolult, érthetetlen vagy félreérthető kérdés sem tekinthető egyértelműnek.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában számos kérdést, feltételt von egységbe, amelyek külön-külön is megválaszolhatók (lakóhely, szakképzettség, igazolás stb.). Így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni, és részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésről. Nem állapítható meg egyértelműen továbbá az sem, hogy a kérdésben foglalt feltételek egymással milyen összefüggésben vannak. Ennek alapján a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni.

A népszavazásra feltenni kívánt kérdésből nem állapítható meg továbbá az sem, hogy beadványozó mit ért a „középfokú mezőgazdasági szakmai magyar nyelvismeret” alatt és hogy az mely személyi körre lenne kötelező. Ezáltal nem egyértelmű, hogy annak meglétét egy magyar állampolgárnak is igazolni kellene-e vagy sem.

A fentieknek megfelelően az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben előírt követelményeknek.

II.

A határozat az Alkotmány 13. §-án, Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke