11/2013. NVB határozat - S. M. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
11/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság az
 
„- Egyetért Ön azzal, hogy a demokrácia alapelvének megfelelően a magyar állampolgárok népszavazással bármiről dönthessenek?”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. szeptember 26-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikke rögzíti, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam, melyben a közhatalom forrása a nép, mely hatalmát választott képviselői és kivételes esetben közvetlenül gyakorolja. A közvetlen hatalomgyakorlás módja az országos népszavazás, melynek legfontosabb szabályai alaptörvényi szinten kerültek rögzítésre, jelezve ezáltal az intézménynek a demokratikus jogállamban betöltött kiemelkedő jelentőségét. Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésének rendelkezései szerint azonban az országos népszavazás gyakorlásának lehetősége és módja nem korlátlan. Az Alaptörvény hivatkozott 8. cikkének (3) bekezdése továbbá taxatíve felsorolja azokat a tárgyköröket, melyek nem képezhetik a népszuverenitás gyakorlása e kivételes módjának tárgyát. Az egyik legjelentősebb korlát, hogy nem lehet országos népszavazást tartani az Alaptörvény módosításáról.
 
A beadványozó által benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés egyértelműen arra irányul, hogy – szemben az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdésében megfogalmazottakkal – bármely tárgykör országos népszavazás tárgyává tehető legyen. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés egyértelműen az Alaptörvény országos népszavazásra vonatkozó rendelkezésének módosítására irányul, mely azonban a 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykör.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § b) pontja alapján, mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény B) cikkén, a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2013. október 8.
 
 
 
                                                                        Dr. Patyi András
                                                            a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                elnöke