1092/2014. NVB határozat az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
1092/2014. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a listás szavazólapok adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán használt listás szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá.
 
A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 5. § (1) bekezdése és a 7. §-a szerint az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. A szavazás alkalmával a választópolgár egy listára szavazhat.
A listás szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. melléklete állapítja meg. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket.
Az Európai Parlament tagjainak választásán a választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben vagy a külképviseleteken szavazhatnak.
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 31. § e) pontja szerint a Nemzeti Választási Iroda az Európai Parlament tagjainak választásán beszkenneli a külképviseleteken szavazók szavazólapjait, és informatikai alkalmazás segítségével elvégzi a szavazatok megszámlálását. E jogszabályi rendelkezés technikai megvalósítása érdekében a külképviseleteken szavazók szavazólapja adattartalmában nem, azonban külalakjában eltér a Magyarországon használt szavazólap mintájától annyiban, hogy a Ve. 6. melléklet h) pontja szerinti, a szavazásra szolgáló kör zöld színű. Ezen eltérés okán a Nemzeti Választási Bizottságnak az Európai Parlament tagjai választásán használt szavazólap adattartalma elfogadásáról szóló döntése mind a belföldön, mind a külképviseleti szavazás alkalmával használt szavazólap mintáját tartalmazza.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 22-i ülésén a 1062/2014. számú határozatban foglaltak szerint elvégezte az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett listák sorsolását és a kisorsolt listák sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg.
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán a Magyar Szocialista Párt, a Seres Mária Szövetségesei, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a Demokratikus Koalíció jelölő szervezetek által állított listát vette jogerősen nyilvántartásba.
A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a 1062/2014. számú határozatában megállapított listasorrend és a Ve. rendelkezéseinek figyelembevételével jelen határozata mellékletei szerint hagyja jóvá a magyarországi és a külképviseleti szavazólapok mintájának adattartalmát.
 
II.
A határozat az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén és 7. §-án, a Ve. 156-159. §-ain, a 162. §-án, a 331. §-án, a 6. mellékletén, a KIM rendelet 31. § e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 30.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke