1091/2014. NVB határozat az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
1091/2014. számú határozata

 A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választásán a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásában való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásában való közzétételére rendelkezésre álló időtartam listánként 37 perc 30 másodperc.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az egyes közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban listánként 12 perc 30 másodperc időtartamban kötelesek közzétenni a jelölő szervezetek politikai reklámjait.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. május 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/A. § (1) bekezdés szerint – melyet a 147/B. § szerint az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell – a választást megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatásukban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi lista jogerős nyilvántartásba vételét követően összesen háromszáz perc időtartamban kötelesek közzétenni a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, valamint a Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. A 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1) bekezdése szerint listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat.
A Ve. 147/B. § szerint az Európai Parlament tagjainak választását megelőző kampányidőszakban a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista és az összes közszolgálati médiaszolgáltató tekintetében együttesen háromszáz perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot az egyes listák között egyenlő arányban kell felosztani.
A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán a Magyar Szocialista Párt, a Seres Mária Szövetségesei, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Lehet Más a Politika, az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a Demokratikus Koalíció jelölő szervezetek által állított listát vette jogerősen nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Európai Parlament tagjainak választását megelőző kampányidőszakában a 8 listát állító jelölő szervezet listánként 37 perc 30 másodperc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közszolgálati médiaszolgáltatók – Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Duna Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, a Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság – médiaszolgáltatásában.
A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatónként egyenlő arányban kell felosztani.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a három lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közszolgálati médiaszolgáltató egyenként és listánként 12 perc 30 másodperc időtartamban köteles közzétenni a listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait.
II.
A határozat az Epvjt. 5. § (1) bekezdésén, a Ve. 147/A. §-án, a 147/B. §-án, a 331. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén és a 203. § 32. és 36. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 30.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke