109/2014. NVB határozat - G. P. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
109/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. P. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a fellebbezést elutasítja, a Budapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 9-H/2014. (II. 20.) 07. számú  OEVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. február 17-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, hogy az OEVI honlapján „Helyi pártszervezetek felhívása” címmel üzenetet tett közzé. A beadványozó véleménye szerint a felhívás közzétételével aBudapest Főváros 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) túllépte a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 75. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét, mivel a hivatkozott törvényi rendelkezés nem teszi lehetővé a választási irodák részére, hogy jelölő szervezetek, jelöltek közötti megállapodásról közleményt tegyenek közzé, illetve egyes jelölő szervezetek, jelöltek közötti megállapodásban tevékenyen részt vegyenek, valamint sérül a választási irodák függetlenségének követelménye is.Beadványához a kifogásolt felhívást mellékletként csatolta.
A beadványozó kifogását kiegészítette azzal, hogy álláspontját alátámasztja az NVB 3/2014. számú iránymutatása, mely szerint a választási irodák illetékességi területükön csak a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátására jogosultak.
A beadványozó kérte az OEVI jogsértésének megállapítását, valamint további jogsértéstől való eltiltását. Kérte továbbá, hogy az OEVB kötelezze az OEVI-t a kifogásolt tartalom eltávolítására, valamint arra, hogy ne működjön közre a plakátok helyének kijelölésére vonatkozó sorsoláson.
Az OEVB 2014. február 20-i ülésén a kifogást elutasította. Az OEVB megállapította, hogy a budapest13.hu nem a 07. számú OEVI honlapja, hanem a Budapest XIII. Kerület Önkormányzaté (a továbbiakban: Önkormányzat). Kifejtette továbbá, hogy a közzétett felhívás nem az OEVI választási közleménye. Az OEVI-nek a megállapodás megkötésében való közreműködés, valamint a plakátok elhelyezésére szolgáló reklámhordozó OEVI által történő kisorsolása tekintetében továbbá a kifogás időelőtti, mivel az OEVI a kifogásolt tevékenységet nem valósította meg és az OEVB nem állapíthat meg még be nem következett jogszabálysértést. Mindezek alapján az OEVB szerint nem állapítható meg a jogszabálysértés ténye.
II.
A beadványozó 2014. február 20-án 18 óra 51 perckor Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen.
A beadványozó álláspontja szerint az OEVB határozatában a tényállást rosszul állapította meg és abból téves következtetést vont le, így az megsértette a Ve. 75. §-ának (1) bekezdését. Véleménye szerint az Önkormányzat hivatalos honlapján, az „Önkormányzat”/”Országgyűlési választások -2014” menüpontban található adattartalom az OEVI szerkesztése alatt áll, mely állítását alátámasztja azon tény, hogy a honlap választással kapcsolatos információkat, bizottsági határozatokat tartalmaz.
A beadványozó kérelmében előadta továbbá, hogy az OEVI a felhívás közzétételével – ráutaló magatartásként – vállalta, hogy közreműködik a sorsolásban, mely vállalás és annak nyilvánosságra hozatala önmagában jogszabálysértő, ahhoz nem szükséges a tényleges jogszabálysértés megvalósulása.
A beadványozó kéri az OEVB határozat megváltoztatását és kifogásának helybenhagyását, annak megállapítását kéri továbbá, hogy az OEVI megsértette a Ve. 75. §-ának (1) bekezdését azzal, hogy honlapján közzétette a FIDESZ-KDNP és az MSZP XIII. kerületi helyi szervezeteinek megállapodásával kapcsolatos felhívást, valamint azzal, hogy vállalta a közreműködést a FIDESZ-KDNP és az MSZP közötti megállapodás kapcsán a jelölő szervezetek, jelöltek plakátjainak reklámhordozókra történő kihelyezésével kapcsolatos sorsoláson. A beadványozó kéri továbbá az OEVI eltiltását további jogszabálysértéstől, a kifogásolt tartalom eltávolítását, valamint a FIDESZ-KDNP és az MSZP közötti megállapodás kapcsán a jelölő szervezetek, jelöltek plakátjainak reklámhordozóra történő kihelyezésével kapcsolatos sorsoláson való közreműködéstől való eltiltását.
A beadványozó mellékelten megküldte – fellebbezése kiegészítéseként – az Önkormányzat hivatalos honlapjáról 2014. február 20-án 17 órakor készített képeket (7 db). Beadványában kérte, hogy a Bizottság tekintse meg a képeket és győződjön meg arról, hogy az Önkormányzat honlapja, illetve annak megjelölt része az OEVI szerkesztése alatt áll.
A beadványozó 2014. február 20-án „fellebbezés kiegészítése 2” elnevezésű beadványában ismételten kiegészítette fellebbezését a Ve. 225. §-ára hivatkozva. Beadványában előadta, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapja, a http://www.budapest13.hu/orszaggyulesi-valasztasok---2014 linken elérhető adattartalom folytán azt a téves látszatot kelti, hogy az az OEVB vagy OEVI hivatalos honlapja, mivel az a választókerületben megtartandó választással kapcsolatos információkat, adatokat tartalmaz.
Beadványában annak megállapítását kéri a Bizottságtól, hogy állapítsa meg hogy, az Önkormányzat megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdése a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket,illetve kéri az Önkormányzat eltiltását további jogszabálysértéstől és a honlap kifogásolt tartalmának eltávolítását.
A beadványozó kéri továbbá, hogy – amennyiben a Ve. 225. §-a nem teszi lehetővé számára a fenti kérelem előterjesztését, és a Bizottság az OEVB határozatát helyben hagyja – a kérelmet, mint önálló kifogást tegye át az OEVB-hez érdemi elbírálásraa Ve. 213. §-a alapján.
Az Önkormányzat jegyzője 2014. február 21-én, az NVB részére megküldött levelében kifejtette, hogy a honlap szerkesztése az Önkormányzaton belül külön szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozik, vezetői döntés alapján.
 
III.
A http://www.budapest13.hu/impresszum linken elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapjának impresszumáról szóló tájékoztatás, mely szerint annak felelős kiadója Dr. Prehlik Lajos jegyző, akinek nyilatkozata szerint a honlap szerkesztése az Önkormányzaton belül külön szervezeti egység önálló feladat- és hatásköre.
Előzőek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az Önkormányzat honlapja tartalmáért az OEVI, illetve az OEVB szerkesztői felelősséggel nem tartozik.
A Ve. 210. § (1) bekezdése alapján a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A honlap szerkesztését nem az OEVI látja el, és azt a választási irodák feladataként a Ve. 75. § (1) bekezdése sem nevesíti. Mindezek alapján a jogorvoslati kérelem elbírálására az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság sem rendelkezik hatáskörrel.
A Ve. 225. §-a szerint „A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók”. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a „fellebbezés kiegészítése 2” elnevezésű dokumentumban a beadványozó eredeti fellebbezésében foglaltakon túl sem új tényeket, sem új bizonyítékokat nem hozott fel, így a Bizottság az arról való rendelkezést – így annak áttételét is − mellőzi.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 210. § (1) bekezdésén, 225. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 21.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke