109/2011. OVB határozat - T. I.-né magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
109/2011. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2011. július 6-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva T. I.-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).
 
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2011. június 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„ÖN EGYETÉRT-E AZ ORSZÁGOS SZERETETT EGYSÉG BIZOTTSÁGOK LÉTREHOZÁSÁVAL, FELÁLLÍTÁSÁVAL?”
 
Az Nsztv. 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kezdeményezés megfogalmazása megtévesztő a választópolgárok számára. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/D. §- a értelmében a népi kezdeményezés célja az, hogy a feltett kérdést tárgyalja meg az Országgyűlés. Az Országgyűlés a tárgyalás nyomán szabadon dönt arról, hogy szükséges-e további lépés megtétele, akár egy országgyűlési határozat, akár egy törvény elfogadása, módosítása, hatályon kívül helyezése.
 
A beadványozó által feltett kezdeményezés tartalmi vizsgálatát követően azonban megállapítható, hogy az konkrét jogalkotásra irányul, nem pedig napirendre tűzésre. Így a kezdeményezés megfogalmazása a választópolgár számára azt a téves látszatot kelti, mintha az aláírásgyűjtés alkalmával népszavazási kezdeményezést támogatna.
 
Az  Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének azért sem, mivel nem állapítható meg egyértelműen sem a választópolgár, sem a jogalkotó számára, hogy a kezdeményezés pontosan milyen szervezet létrehozását kívánja kezdeményezni.
 
Az Országos Választási Bizottság szerint a kérdés megfogalmazásának pontatlansága miatt nem állapítható meg továbbá az sem egyértelműen, hogy a népi kezdeményezés kérdése az Országgyűlés hatáskörébe tartozik-e vagy sem.
 
Mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe és annak megfogalmazása nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának a) és b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.
 
II.
 
A határozat az Alkotmány 28/D. §-án, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án és 18. § a) és b) pontjain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke