109/2010. OVB határozat - B.-né H. P. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
109/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 11-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, B.-né H. P. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. január 29-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:

„Kezdeményezzük, hogy az Európai Unió országaihoz hasonlóan, legyen Magyarországon is önálló törvényi tényállása a családon belüli erőszaknak.”

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § rendelkezése értelmében az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdés nem egyértelmű a tekintetben, hogy mit jelent a beadványban megfogalmazott „az Európai Unió országaihoz hasonlóan” kifejezés. A kérdés megfogalmazásából nem derül ki ugyanis, pontosan mely országok szabályozását kívánná követni és milyen mértékben, ezáltal a kérdés megfogalmazása megtévesztő, nem egyértelmű sem a választópolgár, sem a jogalkotó számára.

Az Nsztv. 18. § b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha a kezdeményezés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek.
Fent leírtak alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítésének megtagadásáról döntött.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 17. §-án és a 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke