1087/2014. NVB határozat - V. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1087/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság V. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 41/2014. (IV.12.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. április 11-én kifogást nyújtott be, melyben április 6-i beadványa kiegészítéseként előadta, hogy dr. Oláh Lajos képviselőjelöltre való szavazásra buzdító feliratokat észlelt a Barcsay utcai szavazóhelytől számított 20-50 méteres távolságon belül, a Rózsák téri templom oldalánál lévő iskolában kialakított szavazóhely bejáratától mindkét irányban 20-20 méterre, illetve a feliratot a „bejárattól szemközti oldalra” is felfestették. Beadványozó bizonyítékként fényképfelvételeket mellékelt beadványához. Beadványozó véleménye szerint a feliratok közvetlenül a szavazás előtt, célzatosan kerültek felfestésre.
Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 41/2014. (IV.12.) számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította az alábbi indokok mellett. Az OEVB a kifogás formai vizsgálata alapján megállapította, hogy az nem tartalmazza a beadványozó személyi azonosítóját, valamint a jogszabálysértés megjelölését, mely adatok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212. § (2) bekezdése alapján kötelező tartalmi elemnek minősülnek, ennél fogva a beadvány érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
II.
Beadványozó 2014. április 22-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 41/2014. (IV.12.) számú határozatával szemben, melyben előadta, hogy az OEVB határozatát április 18-án kapta kézhez, így a határozatban megjelölt határidőben nem tudta benyújtani jogorvoslati kérelmét. Beadványában megjelölte személyi azonosítóját, valamint a megsértett jogszabályi rendelkezéseket. Beadványozó indítványozta jogszerű döntés meghozatalát.
III.
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint „Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők”. Ugyanezen rendelkezés (3) bekezdése szerint „A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.”.
A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy az OEVB április 12-i ülésén meghozott 41/2014. (IV.12) számú határozata ellen 2014. április 15-én 16.00 óráig lehetett törvényes határidőn belül jogorvoslati kérelmet benyújtani. Beadványozó 2014. április 22-én adta be fellebbezését a hivatkozott határozattal szemben.
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a törvény egyértelműen fogalmaz, mely szerint a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő a határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 órakor jár le. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 41/2014. (IV.12.) számú határozatával szemben 2014. április 22-én benyújtott fellebbezés elkésett.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat aVe. 10. § (1) és (3) bekezdésén,a 224. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke